മിൽമയിൽ അവസരം: മാസ ശമ്പളം 21,000 മുതൽ | Milma Latest Recruitment 2024

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് നിലവിലുള്ള ടെക്‌നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ്ഗ്രേഡ് II (ഇലക്ട്രിഷ്യൻ) ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

Job Details

• ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്: Thiruvananthapuram regional Co-operative milk producers Union Limited 
• ജോലി തരം: Kerala Govt
• വിജ്ഞാപന നമ്പർ: TRU/PER/2-C/2023
• നിയമനം: താൽക്കാലികം
• ജോലിസ്ഥലം: കേരളത്തിലുടനീളം 
• ആകെ ഒഴിവുകൾ: 01
• തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇന്റർവ്യൂ
• വിജ്ഞാപന തീയതി: 2024 ഫെബ്രുവരി 1
• ഇന്റർവ്യൂ തീയതി: 2024 ഫെബ്രുവരി 7

എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്- എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ജോബ് ഡ്രൈവ്

Vacancy Details

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ടെക്‌നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ്ഗ്രേഡ് II (ഇലക്ട്രിഷ്യൻ) പോസ്റ്റിലേക്ക് രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്.

Age Limit Details

2024 ജനുവരി ഒന്നിന് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം. 40 വയസ്സ് കവിയരുത്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് SC/ST വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷവും, OBC/ എക്സ് സർവീസ്മെൻ വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷവും ഇളവ് ബാധകമാണ്.

അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ കാർപെന്റർ ഒഴിവ്

Educational Qualifications

1. ഒരു വർഷത്തെ അപ്രെന്റിസ്ഷിപ് പരിശീലനം

2. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

3. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

4.വയർമാൻ ലൈസൻസ്.

Salary Details

ടെക്‌നിഷ്യൻ ഗ്രേഡ്ഗ്രേഡ് II (ഇലക്ട്രിഷ്യൻ) പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മാസം 21000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

How to Apply MILMA TRCMPU Recruitment 2023?

⧫ യോഗ്യതയുള്ളവർ ഫെബ്രുവരി 7ന് നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

⧫ അഭിമുഖത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രായം,വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്

⧫ അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കേണ്ട വിലാസം

Thiruvananthapuram Regional Cooperative Milk Producers Union LTD., Thiruvananthapuram, Ambalathara, Poonthura P. O - 695 026- 695 004

⧫ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക. 

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain