കുടുംബശ്രീയിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ഒഴിവ് - 28 വരെ അപേക്ഷിക്കാം | Kudumbashree CDS Accountant Job Vacancy

Kudumbashree CDS Accountant Job vacancy: Kudumbashree CDS Accountant Job vacancy,Kudumbashree CDS Accountant Job careers,Kudumbashree CDS Accountant J
Kudumbashree CDS Accountant
 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലങ്ങളിലുള്ള കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തികയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും ഒഴിവ്.

യോഗ്യതകള്‍

അപേക്ഷക കുടുംബശ്രീ അയല്‍കൂട്ടത്തിലെ അംഗമോ കുടുംബാംഗമോ/ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗമോ ആയിരിക്കണം. ആശ്രയ കുടുംബാംഗത്തിന് മുന്‍ഗണന. അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നുള്ള ബി.കോം ബിരുദവും ടാലി യോഗ്യതയും കംപ്യട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനവും (എം.എസ്.ഓഫീസ്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ് ) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി

20 നും 35 നും മധ്യേ പ്രായമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. പ്രായം 2024 ജൂൺ 20 അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം?

› അപേക്ഷ ഫോമിന്റെ മാതൃക താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രിന്റടുത്ത് മുഴുവനായി പൂരിപ്പിക്കുക.
› പരീക്ഷാ ഫീസ് ആയി ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലയുടെ പേരിൽ മാറാവുന്ന 200 രൂപയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
› പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആശ്രയ കുടുംബാംഗം/ ഭിന്നശേഷി/ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ/ SC/ ST എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഫോട്ടോ തുടങ്ങിയ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
› യാതൊരു കാരണവശാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.
› അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂൺ 28ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റ് (ദിവസവേതനം) ഒഴിവിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ എന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
› അപേക്ഷ തപാൽ വഴി അയക്കേണ്ട വിലാസം: ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടാം നില, പട്ടം പാലസ്  പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain