തിരുവനന്തപുരം മിൽമയിൽ അവസരം | Milma Trcmpu Career

TVM Milma Notification. Thiruvananthapuram regional Cooperative milk producers Union Limited conducted a walk in interview for management apprentice v

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പ്രെന്റിസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വഴി നിയമനം നടത്തുന്നു. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

Job Details

• ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്: Thiruvananthapuram regional Co-operative milk producers Union Limited 

• ജോലി തരം: Kerala Govt

• നിയമനം: താൽക്കാലികം

• ജോലിസ്ഥലം: കേരളത്തിലുടനീളം 

• ആകെ ഒഴിവുകൾ: 02

• തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇന്റർവ്യൂ

• വിജ്ഞാപന തീയതി: 2022 ഒക്ടോബർ 1

• ഇന്റർവ്യൂ തീയതി: 2022 ഒക്ടോബർ 6

Vacancy Details

തിരുവനന്തപുരം മിൽമ മാനേജ്മെന്റ് അപ്പ്രെന്റിസ് (മാർക്കറ്റിംഗ്) ഒഴിവിലേക്കാണ് അഭിമുഖം നടത്തുന്നത്. ആകെ രണ്ട് ഒഴിവിലേക്കാണ് ഇന്റർവ്യൂ.

Age Limit Details

2022 ജനുവരി ഒന്നിന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് SC/ST വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷവും, OBC/ എക്സ് സർവീസ്മെൻ വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷവും ഇളവ് ബാധകമാണ്.

Educational Qualifications

MBA (മാർക്കറ്റിംഗ്) ആണ് യോഗ്യത

Salary Details

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോർപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഇന്റർവ്യൂ വഴി മാനേജ്മെന്റ് അപ്പ്രെന്റിസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒഴിവിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുകയാണെങ്കിൽ 13,000 ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Interview Dates

2022 ഒക്ടോബർ ആറിന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയാണ് അഭിമുഖം നടക്കുന്നത്.

How to Apply MILMA TRCMPU Recruitment 2022?

⧫ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ അതാത് തസ്തികകളിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

⧫ അഭിമുഖത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രായം,വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്

⧫ അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കേണ്ട വിലാസം

Thiruvananthapuram Regional Cooperative Milk Producers Union LTD. Head Office: Ksheera Bhawan, Pattom, Thiruvananthapuram - 695 004

⧫ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

Notification 

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain