സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ - KSHB Recruitment 2022

KSHB Recruitment 2022:കേരള ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് (KSHB) പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം താഴെ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനായി വായിച്ച് മനസ്

കേരള ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം ചുവടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കേരള ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് (KSHB) പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം താഴെ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

1. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 15 വർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം. കൂടാതെ എംടെക് സിവിൽ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ പ്രവർത്തന പരിചയം അഭികാമ്യം. മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ളത്. പരമാവധി 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

2. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ)

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 7 വർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം. കൂടാതെ ഏറ്റവും പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി, stakeholder liason and management, Knowledge of IS Codes and QA/QC Procedures, Project life cycle experience എന്നിവ അഭികാമ്യം. പരമാവധി 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 4 ഒഴിവുകളാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ളത്. സമാനമേഖലയിലെ മികച്ച വേതനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

3. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് യോഗ്യതയും MEP വർക്കുകൾ, MEP ഡ്രോയിങ് റിവ്യൂ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് 7 വർഷം പ്രവർത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരമാവധി 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു ഒഴിവാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ളത്. സമാനമേഖലയിലെ മികച്ച വേതനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

4. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ ഡിസൈൻ)

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം കൂടാതെ M-Tech in Structural Design, Auto CAD, ETABS 19, IS Codes എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തനപരിചയം അഭികാമ്യം. 60 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. 2 ഒഴിവുകളാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ളത്. സമാനമേഖലയിലെ മികച്ച വേതനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

5. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ/ ഓവർസിയർ

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ. കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം,സ്ട്രക്ച്ചറൽ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ പ്രവർത്തന പരിചയം അഭികാമ്യം. Auto CAD ൽ അറിവ്. 7 ഒഴിവുകളാണ് ആകെയുള്ളത്. 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

6. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ പ്ലാനിങ്)

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം, കൂടാതെ പ്രോജക്ട് പ്ലാനിങ്, പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, Working knowledge of Microsoft Project, Primavera എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയ അഭികാമ്യം. പരമാവധി 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നാളെ ഒഴിവുകളാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ളത്. സമാനമേഖലയിലെ മികച്ച വേതനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

7. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (ക്വാണ്ടിറ്റി സർവ്വേ)

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം,കൂടാതെ Auto CAD, DSR, Estimation, Rate Analysis, Working knowledge of PRICE Software for estimate preparation എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പരമാവധി 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 2 ഒഴിവുകളാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉള്ളത്. സമാനമേഖലയിലെ മികച്ച വേതനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

8. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ)

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷം പ്രവർത്തി പരിചയം. 4 ഒഴിവുകളാണ് ഇതിലേക്കുള്ളത്.

9. അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

 ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം. മേഖലയിലെ വിവിധ ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ്, HVAC എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയം. ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത്. പരമാവധി 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

KSHB Recruitment 2022 Selection Procedure

സ്ക്രീനിങ് & ഇന്റർവ്യൂ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. 365 ദിവസത്തേക്ക് കരാർവ്യവസ്ഥയിൽ ആണ് നിയമനം.

How to Apply KSHB Recruitment 2022?

യോഗ്യതയുള്ളവർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോറം വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ്, ഹെഡ് ഓഫീസ്, ശാന്തിനഗർ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി secretarykshb@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിലും അയക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകൾ 2022 നവംബർ 12 വരെ സ്വീകരിക്കും. വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain