കാലിക്കറ്റ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ നാളെ വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ

ജിയോ, മലബാർ എക്സ്പ്രസ്, വൗ സ്കിൽ സെന്റർ, സൈലം ലേണിങ്, ബൈജൂസ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ, ICICI ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് നാളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഇന്റർവ

ജിയോ, മലബാർ എക്സ്പ്രസ്, വൗ സ്കിൽ സെന്റർ, സൈലം ലേണിങ്, ബൈജൂസ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ, ICICI ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്പനികളിലേക്ക് നാളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചും, കാലിക്കറ്റ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററും സംയുക്തമായാണ് മെഗാ ജോബ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

 ഈ മെഗാ ജോബ് ഡ്രൈവിൽ 11 പ്രമുഖ കമ്പനികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. PG, ഡിഗ്രി, പ്ലസ് ടു, ഐടിഐ, ഡിപ്ലോമ തുടങ്ങിയ ഏത് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനികളും പ്രായപരിധി, ജോലിസ്ഥലം കോളിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പിഡിഎഫിൽ ലഭ്യമാണ്.

 ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം. മറ്റുള്ളവർ 250 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കണം.

Register Now

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain