ആരോഗ്യകേരളയിൽ 1012 ഒഴിവുകൾ; ശമ്പളം 17,000 മുതൽ

National Health Mission (NHM)- Kerala invites applications from eligible and qualified candidates for engaging qualified persons as mid level service

National Health Mission (NHM) മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ കേരളത്തിന് കീഴിൽ ഈ വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളിലൊന്നാണിത്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. 

Job Overview 

 • ബോർഡ്‌ : National Health Mission 
 • തസ്തികയുടെ പേര് : Mid Level Service Providers
 • ജോലിസ്ഥലം : കേരളത്തിലുടനീളം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓൺലൈൻ
 • അവസാന തീയതി : 2023 മെയ് 16
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : https://arogyakeralam.gov.in

Vacancy details

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ(ആരോഗ്യ കേരളം) പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെമ്പാടുമായി മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പോസ്റ്റിലേക്ക് 1012 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.

 1. തിരുവനന്തപുരം: 197
 2. തൃശ്ശൂർ : 125
 3. പാലക്കാട് : 176
 4. മലപ്പുറം : 229
 5. കോഴിക്കോട് : 65
 6. കണ്ണൂർ : 114
 7. കാസർഗോഡ്: 106

Age Limit Details

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ(ആരോഗ്യ കേരളം) റിക്രൂട്ട്മെന്റിലേക്ക് പരമാവധി 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായം 2023 മെയ് 1 അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കും.

Salary Details

നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആദ്യത്തെ 4 മാസം 17000 രൂപയും പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിൽ 17000 രൂപയും, 1000 രൂപ ട്രാവൽ അലവൻസായും ലഭിക്കും.

Educational qualifications

B.Sc നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ GNM കൂടാതെ യോഗ്യത നേടിയശേഷം ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

Application Fee Details

National Health Mission recruitment ലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് 325 രൂപയാണ് അപേക്ഷാഫീസ്. അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

 അതുപോലെതന്നെ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പൂർണ്ണമായും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൂർണമായ യോഗ്യതയും നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി.

National Health Mission Recruitment 2023: How to apply? 

⬤ മുകളിൽ കൊടുത്ത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 മെയ് 16ന് മുൻപ്ഓ ൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കണം.

⬤ അപേക്ഷാ ഫോം പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കണം. പൂർണ്ണമല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കില്ല.

⬤ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

Notification

Apply now

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain