1656 ഒഴിവിലേക്ക് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് | SSLC മതി

നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയ അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അതിർത്തി കാവൽ സേനയാണ് സശസ്ത്ര സീമാബൽ (എസ് എസ് ബി). താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജൂൺ 18 വരെ ഓൺലൈനായി

കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സുവർണാവസരം!! സശസ്ത്ര സീമാബൽ (എസ് എസ് ബി) 1656 ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.

   നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയ അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന അതിർത്തി കാവൽ സേനയാണ് സശസ്ത്ര സീമാബൽ (എസ് എസ് ബി). താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജൂൺ 18 വരെ ഓൺലൈനായി ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.

Job Details

• ബോർഡ്: Sashastra Seema Bal (SSB)
• ജോലി തരം: Central Govt 
• നിയമനം: സ്ഥിരം
• ജോലിസ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
• ആകെ ഒഴിവുകൾ: 1656
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2023 മെയ് 20
• അവസാന തീയതി: 2023 ജൂൺ 18

Vacancy Details

സശസ്ത്ര സീമ ബൽ (SSB) 1656 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും വരുന്ന ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

 • സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (പയനിയർ): 20
 • സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ): 03
 • സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ): 59
 • സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഫീമെയിൽ): 29
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (കാർപെൻഡർ): 01
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്): 03
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (ഡ്രൈവർ): 96
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (ടൈലർ): 04
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (ഗർഡ്നർ): 04
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (കോബ്ലർ): 05
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (വെറ്റിനറി): 24
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (പെയിന്റർ): 03
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (വാഷർമാൻ) പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം: 58
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (ബാർബർ): 19
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (സഫായി വാല): 81
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (കുക്ക്) പുരുഷൻ: 165
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (കുക്ക്) വനിത: 01
 • കോൺസ്റ്റബിൾ (വാട്ടർ ക്യാരിയർ) പുരുഷൻ: 79
 • അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ): 40
 • അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് (വെറ്റിനറി): 06
 • ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ): 15
 • ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മെക്കാനിക്ക്) പുരുഷൻ: 296
 • ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ (സ്റ്റവാർഡ്): 02
 • ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (വെറ്റിനറി): 23
 • ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (Cmmn): 578
 • ASI (ഫാർമസിസ്റ്റ്): 07
 • ASI (റേഡിയോഗ്രാഫർ): 21
 • ASI (ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ): 01
 • ASI (ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ): 01

Age Limit Details

➧ കോൺസ്റ്റബിൾ: 18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ

➧ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ: 18-27

➧ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ: 20-30

➧ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ: 18-30

➧ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ്: 23-35

Educational Qualifications

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (പയനീർ)

അംഗീകൃത സർവകലാശാല അഥവാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ 

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ഡ്രാഫ്റ്സ്മാൻ):

അംഗീകൃത സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്നും പത്താം ക്ലാസ്. ഏതെങ്കിലും ഐടിഐ അംഗീകരിച്ച രണ്ടു വർഷത്തെ നാഷണൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് പരിചയം.

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ)

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ ഡിഗ്രി.

സബ്ഇൻസ്പെക്ടർ (വനിതാ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ്)

അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്നും പ്ലസ്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്തു ല്യമായ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്ന് ജനറൽ നേഴ്സിങ്ങിൽ മൂന്നുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ. ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലിചെയ്ത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കോൺസ്റ്റബിൾ (കാർപെൻഡർ)

i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
ii) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
iii) അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം; അഥവാ
iv) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലോ സമാന ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ; കൂടാതെ v) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.

കോൺസ്റ്റബിൾ (ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്)

i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
ii) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
iii) അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം; അഥവാ
iv) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലോ സമാന ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ; കൂടാതെ v) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.

കോൺസ്റ്റബിൾ (ഡ്രൈവർ)

i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ii) സാധുതയുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കോൺസ്റ്റബിൾ (ടൈലർ)

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (ഗർഡ്നർ)

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (കോബ്ലർ)

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (വെറ്റിനറി)

അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ സയൻസ് പ്രധാന വിഷയമായി പഠിച്ച് പത്താം അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ വിജയിക്കുക.

അഭികാമ്യം: അംഗീകൃത മൃഗാശുപത്രിയിൽ വിവിധ ഇനം മൃഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

കോൺസ്റ്റബിൾ (പെയിന്റർ)

i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
ii) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
iii) അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം; അഥവാ
iv) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലോ സമാന ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ; കൂടാതെ v) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.

കോൺസ്റ്റബിൾ (വാഷർമാൻ)

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (ബാർബർ)

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (സഫായി വാല)

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (കുക്ക്) പുരുഷൻ

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (കുക്ക്) വനിത

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

കോൺസ്റ്റബിൾ (വാട്ടർ ക്യാരിയർ)

a) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം;
(i) അതത് ട്രേഡുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
(ii) ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്; അഥവാ
(iii) ട്രേഡിലോ സമാനമായ ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
(ബി) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിന് യോഗ്യത നേടണം.
കുറിപ്പ്:- മൾട്ടി-സ്കിൽഡ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ)

അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (10+2) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ.

കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ:

നിർദ്ദേശം: 10 മിനിറ്റ് @ മിനിറ്റിൽ 80 വാക്കുകൾ

ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സമയം: കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ 50 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 65 മിനിറ്റ്.

അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് (വെറ്റിനറി)

വെറ്ററിനറി സയൻസിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള മൃഗസംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ഇലക്ട്രീഷ്യൻ)

i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
ii) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം; അഥവാ
iii) അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ വൊക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം; അഥവാ
iv) ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലോ സമാന ട്രേഡിലോ അംഗീകൃത വ്യാവസായിക പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ; ഒപ്പം
v) ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് യോഗ്യത നേടണം.

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മെക്കാനിക്ക്)

i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
ii) ഓട്ടോമൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ (ഐടിഐ) നിന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
iii) ഹെവി വെഹിക്കിളുകൾക്കുള്ള സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അഭികാമ്യം: അംഗീകൃത ഗാരേജിലോ വർക്ക് ഷോപ്പിലോ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ഹെഡ്കോൺസ്റ്റബിൾ (സ്റ്റവാർഡ്)

i) അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ.

ii) ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ് കിച്ചൻ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഡിപ്ലോമയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

iii) ഒരു പ്രശസ്ത ഹോട്ടലിൽ സമാനമായ ജോലിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (വെറ്റിനറി)

(i) അംഗീകൃത ബോർഡ്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സയൻസും ബയോളജിയും പ്രധാന വിഷയമാക്കി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (10+2) പരീക്ഷ പാസ്സായി; ഒപ്പം

(ii) വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്ററിനറി സ്റ്റോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് കോഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ കോഴ്‌സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അഭികാമ്യം: അംഗീകൃത മൃഗാശുപത്രിയിൽ വിവിധ ഇനം മൃഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (Cmmn)

(i) ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയുമായി സയൻസിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം പാസായി; അഥവാ

(ii) ഒരു അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ASI (ഫാർമസിസ്റ്റ്)

i) സയൻസിനൊപ്പം 10+2 അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ തത്തുല്യം
ii) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ സ്ഥാപനമോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ അംഗീകൃത സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ഫാർമസിയിൽ ബിരുദമോ ഡിപ്ലോമയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. iii) ഫാർമസി ആക്ട്, 1948 (1948 ലെ 8) പ്രകാരം ഫാർമസിസ്റ്റായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം.

ASI (റേഡിയോഗ്രാഫർ)

i) ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സയൻസിനൊപ്പം 10+2 പാസായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായിരിക്കണം.
ii) സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
iii) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ ആശുപത്രിയിലെ റേഡിയോളജിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ അംഗീകൃത ആശുപത്രിയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തിപരിചയം.

ASI (ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ)

i) ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സയൻസിനൊപ്പം 10 + 2 പാസായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായിരിക്കണം
ii) ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ ടെക്‌നീഷ്യനിൽ ഡിപ്ലോമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് കം സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
iii) പ്രശസ്ത ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യനായി രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പരിചയം.

ASI (ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ)

i) സയൻസിനൊപ്പം 10 + 2 അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ തത്തുല്യം.
ii) കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ അംഗീകൃത ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് കോഴ്‌സിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
iii) ഒരു പ്രശസ്ത ആശുപത്രിയിൽ ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യനായി ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

Salary Details

സശസ്ത്ര സീമാബൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാസം 21,700 രൂപ മുതൽ 81100 രൂപ വരെ മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Application Fees Details

⧫ 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്

⧫ SC/ST/ വനിതകൾ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് ഇല്ല

⧫ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടയ്ക്കാം.

How to Apply?

➢ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.

➢ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള Apply Now എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രയോഗിക്കുക

➢ തുടർന്ന് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുക

➢ ശേഷം തുറന്നുവരുന്ന അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക

➢ ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക

➢ ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷാഫോമിന്റെ പകർപ്പ് പ്രിന്റ് എടുത്തു വെക്കുക.

Apply Now

Notifications

Constable (Tradesman)

Sub Constable

Head Constable

ASI (Group - C)

ASI Steno

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain