കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ - 9995 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം | IBPS CRP XIII Recruitment 2024

IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2024, Institute of Banking personal (IBPS) has released RRBs (CRP RRBs XIII) vacancies. Banking jobs looking for

കേരളത്തിലെ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഗ്രാമീണ/ റൂറൽ ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം ഐബിപിഎസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഒരു മികച്ച ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ അവസരം.

 ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലായി 9995 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (ഐബിപിഎസ്) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാങ്കിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും താഴെ വായിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2024 - Job Details

 • ബോർഡ്: ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ
 • ജോലി തരം: Banking Jobs
 • വിജ്ഞാപന നമ്പർ: CRP RRB XIII
 • നിയമനം: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 9995
 • തസ്തിക: ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
 • ജോലിസ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2024 ജൂൺ 7
 • അവസാന തീയതി: 2024 ജൂൺ 27

IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2024 - Vacancy Details

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (IBPS) പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഗ്രാമീണ/റൂറൽ ബാങ്കുകളിലായി 9995 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായ ഒഴിവ് വിവരങ്ങളും തസ്തികകളും താഴെ നൽകുന്നു.
Post Name No. of Post
Office Assistant 5585
Officer Scale-I (AM) 3499
General Banking Officer (Manager) Scale-II 496
IT Officer Scale-II 94
CA Officer Scale-II 60
Law Officer Scale-II 30
Treasury Manager Scale-II 21
Marketing Officer Scale-II 11
Agriculture Officer Scale-II 70
Officer Scale III (Senior Manager) 129

IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2022 - Age Limit Details

Post Age Limit
Office Assistants (Multipurpose) 18-28 വയസ്സ് വരെ
Officer Scale-I (Assistant Manager) 18-30 വയസ്സ് വരെ
Officer Scale-II General Banking Officer (Manager) 21-32 വയസ്സ് വരെ
Officer Scale-II Specialist Officers (Manager) 21-32 വയസ്സ് വരെ
Officer Scale-III (Senior Manager) 21-40 വയസ്സ് വരെ

പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നവർ

 • പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗം: ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും 5 വയസ്സ്
 • ഒബിസി: 3 വയസ്സ്
 • PWD: 10 വയസ്സ്
 • വിരമിച്ച സൈനികർ: പരമാവധി പരിധി 50 വയസ്സ് വരെ
 • 1984- ലെ കലാപം ബാധിച്ച ആളുകൾ: പരമാവധി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ

IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2022 - Educational Qualifications

1. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (മൾട്ടിപർപ്പസ്)

› ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി

› ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കിലേക്ക് ആണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

› കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

2. ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-I (അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ)

› അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

› അഗ്രികൾച്ചർ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, വെറ്റിനറി സയൻസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനിയറിങ്ങ്, ഫിസി കൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെന്റ്, നിയമം, എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി ബിരുദം എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

› ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കിലേക്ക് ആണോ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

› കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം

3. ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-II ജനറൽ ബാങ്കിംഗ് ഓഫീസർ (മാനേജർ)

› അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

› അഗ്രികൾച്ചർ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, വെറ്റിനറി സയൻസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനിയറിങ്ങ്, ഫിസി കൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെന്റ്, നിയമം, എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി ബിരുദം എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

› ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ ഓഫീസറായി രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം

4. ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-II സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ (മാനേജർ)

 • ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓഫീസർ

› അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

› ASP, PHP, C++, ജാവ, VB, VC, OCP,... സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

› ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം

 •  ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്
› ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് (CA)

› ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം

 •  ലോ ഓഫീസർ
› കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ നിയമത്തിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

› രണ്ടുവർഷം അഭിഭാഷകനായി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിൽ ലോ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയം.

 •  ട്രഷറി മാനേജർ
› ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസിൽ എംബിഎ

› ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം

 •  മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ
› എംബിഎ മാർക്കറ്റിംഗ്

› ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം

 •  അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ
› അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും അഗ്രികൾച്ചർ/ ഹോർട്ടികൾച്ചർ/ ഡയറി/ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി/ ഫോറസ്ട്രി/ വെറ്റിനറി സയൻസ്/ അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനിയറിങ്ങ്/ പിസികൾച്ചർ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി

› ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയം

5. ഓഫീസർ സ്കെയിൽ-III

› അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

› ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, അഗ്രികൾച്ചർ, ഹോർട്ടികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, വെറ്റിനറി സയൻസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ എൻജിനിയറിങ്, പിസികൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, മാനേജ്മെന്റ്, ലോ, എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്നിവയിലേതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൽ ഡിഗ്രി/ ഡിപ്ലോമ എടുത്തവർക്ക് മുൻഗണ ലഭിക്കും.

› ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ ഓഫീസറായി അഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയം

IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2022 - Application Fees

 • SC/ST/PwD/ XS : 175 രൂപ
 • ജനറൽ/ ഒബിസി/ EWS : 850 രൂപ
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, യു പി ഐ എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാം.

IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2022 - Selection Procedure

 •  പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ
 •  മെയിൻ പരീക്ഷ
 •  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
 •  ഇന്റർവ്യൂ
 •  നിയമനം

How to Apply IBPS RRB Office Assistant Recruitment 2023?

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (IBPS) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന 2024 ജൂൺ 27 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു യോഗ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക.

 • താൽപര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply Now എന്ന ലിങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷിക്കുക
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടിവരും
 • Click here to apply online for recruitment of Assistant (Multipurpose) Under CRP - RRBs-XIII എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ശേഷം IBPS ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 'Click here for New Registration' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ നൽകി  ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 • ശേഷം തുറന്നുവരുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുക
 • ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുക
 • അവസാനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക 

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain