പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ അവസാനം - 1200+ ഒഴിവുകൾ | SSC Stenographer Recruitment 2023

SSC Stenographer Recruitment 2023: Your Path to a Rewarding Career. Explore Job Opportunities, Eligibility, and Application Details. Start Your Journe
SSC Stenographer Recruitment 2023

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) 2023 വർഷത്തെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. Central government ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 2 മുതൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷകർ 2023 ഓഗസ്റ്റ് 23 വരെ സ്വീകരിക്കും. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Job Details

 • ബോർഡ് : Staff Selection Commission
 • ജോലി തരം : central government
 • വിജ്ഞാപന നമ്പർ : F.No.HQ/PPII010/1/2023-PP_II
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ : 1207
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2023 ഓഗസ്റ്റ് 2
 • അവസാന തീയതി : 2023 ഓഗസ്റ്റ് 23
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : https://ssc.nic.in 

SSC Stenographer Recruitment 2023 Vacancy Details 

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് 1200ഓളം വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്...!! ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് D : 1114 ഒഴിവുകൾ

2. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് C : 93 ഒഴിവുകൾ

SSC Stenographer Recruitment 2023 Age Limit Details

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് C : 18 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയിൽ

2. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് D : 18 വയസ്സിനും 27 വയസ്സിനും ഇടയിൽ

⬤ SC/ST വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് 5 വർഷത്തെ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതായത് പരമാവധി 35 വയസ്സ് വരെ.

⬤ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വർഷത്തെ ഇളവ് ലഭിക്കും.

⬤ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

SSC Stenographer Recruitment 2023 Salary Details 

SSC Stenographer recruitment 2022 വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

1. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് D : 5200 - 20200/-

2. സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് C : 14500 - 34800/-

SSC Stenographer Recruitment 2023 - Educational Qualifications 

ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു പാസായിരിക്കണം.

Application Fees

▪️ ജനറൽ/ UR വിഭാഗക്കാർക്ക് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്

▪️ വനിതകൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക്, വിരമിച്ച സൈനികർ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല.

▪️ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, UPI, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് മുഖേന അപേക്ഷാഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് മുഖേന അടക്കാവുന്നതാണ്.

How to Apply SSC Stenographer Group 'C' and 'D' Recruitment 2023?

 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് https://ssc.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 
 •  അപേക്ഷകർ 2023 ഓഗസ്റ്റ് 23ന് മുൻപ് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. 
 • SSC വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
 • ഏറ്റവും അവസാനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപേക്ഷയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തുവെക്കുക.
 • കടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വായിച്ചു നോക്കുക. 

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain