കേരള ബാങ്കിൽ ജോലി അവസരം - ശമ്പളം 54720 രൂപ വരെ | Kerala Bank Confidential Assistant Recruitment 2023

Kerala Bank confidential assistant recruitment 2024: Kerala state co operative Bank Limited applications are invited for confidential assistant vacanc
Kerala Bank Confidential Assistant Recruitment 2023

Kerala Bank Recruitment 2023: കേരള സർക്കാർ സ്ഥിരം ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്  (Kerala Bank) കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലെ 14 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2024 ജനുവരി 3 വരെ  ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Vacancy Details for Kerala Bank Recruitment 2023

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 14 ഒഴിവുകളാണ് കേരള ബാങ്കിലെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒഴിവുകൾ ഇനിയും വർദ്ധിക്കാം.

Age Limit Details Kerala Bank Recruitment 2023

18 വയസ്സ് മുതൽ 40 വരെ. 02/01/1983 നും 01/01/2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾ, എസ്‌സി/എസ്‌ടി, ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്.

Educational Qualification for Kerala Bank Recruitment 2023

(i) ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

(ii) ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള (KGTE/MGTE) ഹയർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

(iii) മലയാളം (KGTE) ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

(iv) ഷർട്ട് ഹാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് (KGTE/ MGTE) ഹയർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

(v) ഷോർട് ഹാൻഡ് മലയാളം (KGTE) ലോവർ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

Salary Details for Kerala Bank Recruitment 2023

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിലെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 20280 രൂപ മുതൽ 54,720 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക.

Kerala Bank Recruitment 2023 Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ

2. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്

3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ

4. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ

How to Apply Kerala Bank Recruitment 2023?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 2024 ജനുവരി 3 അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

⭗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

⭗ പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

⭗ അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '500/2023' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.

⭗ 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.

⭗ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.

⭗ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

⭗ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain