ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് തന്നെ 56,100 മുതൽ ശമ്പളം; UPSC NDA Recruitment 2024

UPSC NDA Recruitment 2024. The NDA Application Form 2024 is now available starting from December 17th, 2023. Mark your calendars as the NDA 2 2024

UPSC NDA Notification 2024

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 2024 വർഷത്തെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി& നേവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. നിലവിൽ 400 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2024 ജനുവരി 9ന് മുൻപ് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക

UPSC NDA Recruitment 2024 Job Details

  • ബോർഡ്: Union Public Service Commission
  • ജോലി തരം: Central Government Job
  • വിജ്ഞാപന നമ്പർ: 3/2024-NDA-I
  • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 400
  • ജോലിസ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
  • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2023 ഡിസംബർ 20
  • അവസാന തീയതി: 2024 ജനുവരി 9

UPSC NDA Recruitment 2024 Vacancy Details

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ 400 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അക്കാദമിയിലും ഉള്ള ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

Name of the Course Vacancy
National Defence Academy – Army 208 (സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 10 പേർ ഉൾപ്പെടെ)
National Defence Academy – Navy 42 (സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള 03 12 ഉൾപ്പെടെ)
National Defence Academy – Air Force (i) ഫ്ളൈയിംഗ് - 92 (സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 02 ഉൾപ്പെടെ) (ii) ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടികൾ (ടെക്) - 18 (സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 02 ഉൾപ്പെടെ) (iii) ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടികൾ (നോൺ ടെക്) - 10 (സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 02 ഉൾപ്പെടെ)
Naval Academy (10+2 Cadet Entry Scheme) 30 (സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് 09 ഉൾപ്പെടെ)

UPSC NDA Recruitment 2024 Age Limit Details

18 വയസ്സിനും 15 വയസ്സിനും മധ്യേ പ്രായമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2005 ജനുവരി രണ്ടിനും 2008 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ ആയിരിക്കണം. പിഡബ്ല്യുഡി, വനിതകൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

UPSC NDA Recruitment 2024 Educational Qualifications

1. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി വിഭാഗം 

അംഗീകൃത ബോർഡിൽനിന്നും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ യോഗ്യത

2. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയുടെ എയർഫോഴ്‌സിനും നേവൽ വിംഗിനും ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമിയിലെ 10+2 കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീമിനും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് 

അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്നും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവ വിഷയമായി പഠിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായ യോഗ്യത.സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ 10 + 2 പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷയ്ക്ക് കീഴിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരാകുന്ന അപേക്ഷകർക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

UPSC NDA Recruitment 2024 Salary Details

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് യുപിഎസ് സി നിശ്ചയിക്കുന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

UPSC NDA Recruitment 2024 Application Fees Details

➤ 200 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്

➤ പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല

➤ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് / സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ വഴി അപേക്ഷാഫീസ് അടയ്ക്കാം 

How to Apply UPSC NDA Recruitment 2024?

› താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള 117 പേജുള്ള വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വിശദമായി വായിച്ചു നോക്കുക
› യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2024 ജനുവരി 9 ന് മുൻപ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
› ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള Apply Now എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക
› അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കേണ്ട വരാണെങ്കിൽ ഫീസ് അടക്കുക
› അപേക്ഷാഫോമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി സത്യസന്ധമായി പൂരിപ്പിക്കുക
› ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷാഫോമിന്റെ പകർപ്പ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു വെക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain