നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പെയ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ ജോലി അവസരം - വാർഷിക ശമ്പളം 25 ലക്ഷം വരെ

IPPB Recruitment 2024: India post payment Bank applications are invited for executive vacancies. Post office jobs looking for the candidates utilise t

പോസ്റ്റ് പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജോലികൾആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2024 മെയ് 24 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട്. കേരളത്തിലടക്കം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴിവുകൾ വരുന്നുണ്ട്.

IPPB Recruitment 2024 Job Details 

• ഓർഗനൈസേഷൻ : India Post Payment Bank (IPPB)
• ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
• ആകെ ഒഴിവുകൾ : 54
• ജോലിസ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
• പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : എക്സിക്യൂട്ടീവ്
• നിയമനം : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
• അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓൺലൈൻ 
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2024 മെയ് 4
• അവസാന തീയതി : 2024 മെയ് 24

IPPB Recruitment 2024 Vacancy Details

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ് പെയ്മെന്റ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് ഏകദേശം 54 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്.

• എക്സിക്യൂട്ടീവ്: 47 ഒഴിവ്

IPPB Recruitment 2024 - Age limit details 

 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് (അസോസിയേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റ്): 22-30 വയസ്സ് വരെ
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് (കൺസൾട്ടന്റ്): 22-40 വയസ്സ് വരെ
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്): 22-45 വയസ്സ് വരെ

 പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വയസ്സിന്റെയും, ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്ക് 3 വയസ്സ് വരെയും പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

IPPB Recruitment 2024 - Educational Qualification 

ബി.ഇ./ബി.ടെക്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി / ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്

OR

മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ (എംസിഎ) (03 വർഷം)

OR

BCA/B.Sc. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി / ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്.

Note: അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കുക.

IPPB Recruitment 2024 - Salary Details

ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക ശമ്പളത്തിന്റെ പാക്കേജ് താഴെ നൽകുന്നു.

 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് (അസോസിയേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റ്): 10 ലക്ഷം
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് (കൺസൾട്ടന്റ്): 15 ലക്ഷം
 • എക്സിക്യൂട്ടീവ് (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്): 25 ലക്ഷം

IPPB Recruitment 2024 - Application fee details 

› ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ മുഖേന അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ്.

› 750 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്

› SC/ST/ PWD വിഭാഗക്കാർക്ക് 150 രൂപ

How to Apply for India Post IPPB Recruitment 2024?

 • താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
 • ശേഷം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Apply Now എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക
 • അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ Current Openings എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • Click here to apply എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • Click here for new registration ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക
 • രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക
 • ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക
 • ഏറ്റവും അവസാനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain