കേരള PSC 23 തസ്തികളിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു - ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

Kerala PSC Notification 2024,Kerala PSC Thulasi,Kerala PSC Recruitment 2024,KERAFED,Free Job Alert,Kerala Jobs
Kerala PSC Notification 2024,Kerala PSC Thulasi
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 23 വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2024 ഏപ്രിൽ  3 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡ്രൈവർ, ഫാർമസിസ്റ്റ്, സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ്തുടങ്ങിയ നിരവധി തസ്തികളിൽ വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തസ്തികയും അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ നൽകുന്നു.

Notification Details

Post and Department Notification
Head of Section in Architecture - Technical Education (Govt. Polytechnics) (Cat.No.02/2024) Download
Lecturer in Architecture (Govt. Polytechnics) - Technical Education (Cat.No.03/2024) Download
Assistant Insurance Medical Officer (Ayurveda) - Insurance Medical Services (Cat.No.04/2024) Download
Lecturer in Veena - Collegiate Education (Music Colleges) (Cat.No.05/2024) Download
Food Safety Officer - Food Safety (Cat.No.06/2024) Download
Dietician Grade-II - Health Services (Cat.No.07/2024) Download
II Grade Overseer/Draftsman (Civil) - Public Works/Irrigation (Cat.No.08/2024) Download
Accountant (PART 1- (GENERAL CATEGORY)) - Kerala Kerakarshaka Sahakarana Federation Limited (KERAFED) (Cat.No.09/2024) Download
Accountant (PART II - (SOCIETY CATEGORY)) - Kerala Kerakarshaka Sahakarana Federation Limited (KERAFED) (Cat.No.10/2024) Download
Junior Public Health Nurse Gr-II - State Farming Corporation of Kerala Limited (Cat.No.11/2024) Download
Pharmacist Gr-II - Insurance Medical Services (Cat.No.12/2024) Download
Auxiliary Nurse Midwife Gr-II - Insurance Medical Services (Cat.No.13/2024) Download
Skilled Assistant Grade-II - Electrical Inspectorate (Cat.No.14/2024) Download
Driver Gr.II (HDV) (Ex-servicemen only) - NCC/Sainik Welfare (Cat.No.15/2024) Download
Farrier (Ex-Servicemen Only) - NCC (Cat.No.16/2024) Download
Assistant Professor in Microbiology (I NCA-HN) - Medical Education (Cat.No.17/2024) Download
Assistant Surgeon/ Casualty Medical Officer (II NCA-Dheevara) - Health Services (Cat.No.18/2024) Download
Junior Consultant (General Surgery) (V NCA-Viswakarma) - Health Services (Cat.No.19/2024) Download
Instructor in Commerce (II NCA-E/T/B) - Technical Education (Cat.No.20/2024) Download
Dental Hygienist Grade-II (V NCA-ST) - Health Services (Cat.No.21/2024) Download
Assistant Grade-II (I NCA-Muslim) - Kerala State Housing Board (Cat.No.22/2024) Download
Driver cum Office Attendant (LMV) (II NCA-Muslim) - Various Govt. Owned Companies/Corp./Boards/Authoritie (Cat.No.23/2024) Download

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain