2 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മാസം ശമ്പളം - ഈ കേന്ദ്രസർക്കാർ ജോലിക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിച്ചോളൂ | Sail Recruitment 2024

SAIL Recruitment 2024 Notification Out for 108 vacancy Apply,SAIL OCTT Recruitment 2024,SAIL Executive and Non-Executive Recruitment 2024,Welcome to S
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ്ണാവസരം. സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ 108 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. സർവെയർ, ടെക്നീഷ്യൻ, അറ്റൻഡർതുടങ്ങിയ വിവിധ കാറ്റഗറികളിൽ ഒഴിവുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി 2024 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ മെയ് 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Vacancy Details

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 108 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് 1
കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 3
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 9
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ [OHS] 1
അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ (Safety) 10
കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 2
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 1
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ 8
അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ 12
മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ 3
സർവേയർ 1
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി 5
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി 15
മൈനിംഗ് മേറ്റ് 3
അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി 34

Age Limit Details

ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ സർവേയർ മൈനിംഗ് മേറ്റ് 28 വയസ്സ്
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ 30 വയസ്സ്
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 34 വയസ്സ്
സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് 44 വയസ്സ്
കൺസൾട്ടൻ്റ് 41 വയസ്സ്
സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 38 വയസ്സ്

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് MCI/NBE/NMC അംഗീകരിച്ച ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി/ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ M.Ch/ D.M/ DNB.
കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ പിജി ബിരുദം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അംഗീകരിച്ച (എംഡി/എംഎസ്)/ ഡിഎൻബി/ MCI/NBE/NMC. പിജി ഡിഗ്രി 01 വർഷത്തോടെ മെഡിസിൻ/അനസ്‌തേഷ്യോളജിയിൽ റീ(എംഡി/എംഎസ്)/ ഡിഎൻബി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പിഡിസിസി/ ക്രിട്ടിക്കലിൽ ഫെലോഷിപ്പ് കോഴ്സ് കെയർ).
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എംബിബിഎസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹെൽത്ത്/ ഒക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് എന്നിവയിൽ ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ. മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാല/ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള എഎഫ്ഐഎച്ച് (ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹെൽത്തിലെ അസോസിയേറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ്) ഇന്ത്യയുടെ/ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ.
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ [OHS] MBBS
അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ (Safety) B.E./B.Tech. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയിൽ പിജി ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ
അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ മെട്രിക്കുലേഷൻ ITI 2nd ക്ലാസ് ബോയിലർ അറ്റൻഡൻ്റ് യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സർവേയർ മെട്രിക്കുലേഷൻ 03 വർഷം (മുഴുവൻ സമയം) ഡിപ്ലോമ ഇൻ മൈനിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ മൈനിംഗ് & മൈൻസ് സർവേയിൽ നിന്ന് ഗവ. ഖനികളുള്ള അംഗീകൃത സ്ഥാപനം സർവേയറുടെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി മെട്രിക്കുലേഷൻ 03 വർഷം (മുഴുവൻ സമയം) ഖനനത്തിൽ ഡിപ്ലോമ എ ഗവ. സാധുതയുള്ള അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈൻസിൻ്റെ ഫോർമാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോംപിറ്റൻസി
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി മെട്രിക്കുലേഷൻ 03 വർഷമുള്ള (മുഴുവൻ സമയം) ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഡിപ്ലോമ
മൈനിംഗ് മേറ്റ് സാധുവായ മൈനിംഗ് മേറ്റ് യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി മെട്രിക്കുലേഷൻ ഐ.ടി.ഐ കുറഞ്ഞത് 01 വർഷത്തെ അപ്രൻ്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം ട്രേഡും പൂർത്തിയാക്കലും ഒരു നിയുക്ത ട്രേഡിലെ കാലാവധി ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇരുമ്പയിര് ഖനി (ഇരുമ്പ് Ore Mine & ISP ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു) നാഷണൽ അപ്രൻ്റിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് Rs.90000-2,40,000/-
കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ Rs.70000-2,20,000/
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ Rs.50000-1,60,000/-
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ [OHS] Rs.50000-1,60,000/
അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ (Safety) Rs.60000-1,80,000/-
കൺസൾട്ടൻ്റ്/ സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ Rs.70000-2,20,000/
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ Rs.50000-1,60,000/-
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ Rs.26600/-38920/-
അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ Rs.26600/-38920/-
മൈനിംഗ് ഫോർമാൻ Rs.26600/-38920/-
സർവേയർ Rs.26600/-38920/-
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി Rs.25070/-35070/-
ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി Rs.25070/-35070/-
മൈനിംഗ് മേറ്റ് Rs.26600/-38920/-
അറ്റൻഡൻ്റ് കം ടെക്നീഷ്യൻ ട്രെയിനി Rs.25070/-35070/-

Application Fees

ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും അപേക്ഷാ ഫീസ് വ്യത്യസ്തമാണ്. 700 രൂപ മുതൽ 100 രൂപ വരെയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ് വരുന്നത്. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനായി തന്നെ ഫീസ് അടക്കാം.

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ് 7 വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ sail.co.in സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain