പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പത്താം ക്ലാസും, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉള്ളവർക്ക് അവസരം

Staff Car Driver (Ordinary Grade), General Central Service Gr.-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial in Karnataka Circle in the scale of Pay Rs.19900-63200

Satff Car Driver Post Office Recruitment 2024

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഒരവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2024 മെയ് 15 നകം അപേക്ഷിക്കണം. വിശദമായ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പൂർണമായ യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനുശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

Vacancy Details

India Post പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) പോസ്റ്റിലേക്ക് ഏകദേശം 27 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ വിവിധ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക്  ഒഴിവുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ താഴെ നൽകുന്നു.
  • UR: 14
  • OBC: 06
  • EWS: 01
  • SC: 04
  • ST: 02

Age Limit Details

18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി. അതിൽനിന്നും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 32 വയസ്സ് വരെയും, OBC കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് 30 വയസ്സ് വരെയുമാണ് പ്രായപരിധി. മറ്റ് ഇളവുകൾ അറിയുന്നതിന്  വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

Educational Qualifications

  • ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള സാധുവായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം.
  • വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്ന ചെറിയ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് കഴിയണം.
  • ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം
  • പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം
  • ഹോം ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ വോളണ്ടിയർമാരായി മൂന്ന് വർഷത്തെ സേവനം

Salary Details

India Post Recruitment വഴി സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 19,900 രൂപ മുതൽ 63,200 വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Selection Procedure

മോട്ടോർ മെക്കാനിസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും വാഹനത്തിലെ ചെറിയ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉൾപ്പെടെ ലൈറ്റ് ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്രൈവറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ടെസ്റ്റുകളുടെ പാറ്റേണും സിലബസും, ടെസ്റ്റുകളുടെ തീയതിയും സ്ഥലവും യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കും. അർഹതയില്ലാത്ത മറ്റ് അപേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അറിയിപ്പും അയയ്ക്കില്ല.

How to Apply Staff Car Driver Job Vacancies 2024?

➮ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്  പൂരിപ്പിക്കുക
➮ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും അതുപോലെതന്നെ ആവശ്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി 2024 മെയ് 15ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കുക.
➮ അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം ഇതാണ്
"The Manager, Mail Motor Service, Bengaluru- 560001"
➮ അപേക്ഷ അയക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ഇതുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക "Application for the post of Staff Car Driver (Direct Recruitment) at MMS Bengaluru"
➮ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ സാധിക്കും

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain