പരീക്ഷയില്ലാതെ ഇന്റർവ്യൂ വഴി കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിൽ ജോലി അവസരം | KCRL Interview Job Alert

Konkan Railway Job Vacancy
റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെആർസിഎൽ) ഇനിപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് നിശ്ചിത കാലാവധിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലും സിവിൽ / വിവിധ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് നിശ്ചിത വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജൂൺ 5 മുതൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം.

Vacancy Details

കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KRCL) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലായി 42 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരോ പോസ്റ്റിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
AEE 03
സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 03
ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 15
ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 04
ഡിസൈൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് 02
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് 15

Age Limit Details

45 വയസ്സ് വരെയാണ് എല്ലാ തസ്തികളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി.

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
AEE മുഴുവൻ സമയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം / ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഡിപ്ലോമ / ഇലക്ട്രോണിക്സ്/മെക്കാനിക്കൽ കുറഞ്ഞത് 6 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് മുഴുവൻ സമയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം / ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഡിപ്ലോമ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് മുഴുവൻ സമയ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം/സിവിൽ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഡിസൈൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഐടിഐ [ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (ഇലക്ട്രിക്കൽ)]/ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോ CAD പരിജ്ഞാനമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. കുറഞ്ഞത് 8 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ITI കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിനു മുൻപ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KRCL) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ യോഗ്യതകളും നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
AEE Rs.56,100/-
സീനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs. 44,900/-
ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs. 35,400/-
ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs. 35,400/-
ഡിസൈൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs. 35,400/-
ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs. 25,500/

Interview Location

Executive Club, Konkan Rail Vihar, Konkan Railway Corporation Ltd., Near Seawoods Railway Station, Sector-40, Seawoods (West), Navi Mumbai.

Interview Date

Category /Post Date of walk-in-interview
Sr. Technical Assistant / Electrical 05/06/2024
Jr. Technical Assistant / Electrical 10/06/2024
Jr. Technical Assistant / Civil 12/06/2024
Design Assistant / Electrical 14/06/2024
Technical Assistant / Electrical 19/06/2024
AEE/Contract 21/06/2024

Instructions

താല്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാവുക. പൂർണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain