കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാൻ അവസരം - 30,000 മുതൽ തുടക്ക ശമ്പളം

Kerala High Court Assistant Notification 2024, Vacancy,https://hckrecruitment.keralacourts.in/hckrecruitment/,
Kerala High Court Research Assistant
കേരള ഹൈക്കോടതി റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആദ്യം ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. 2024 മെയ്‌ 29 വരെയാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും, അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.

Notification Overview

 • സ്ഥാപനം: Kerala High Court 
 • ജോലി തരം: Central Govt
 • നിയമനം: സ്ഥിരം 
 • ജോലിസ്ഥലം: എറണാകുളം
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 32
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2024 മെയ് 3 
 • അവസാന തീയതി: 2024 മെയ് 29

Age Limit Details

18 വയസ്സിനും 28 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം
ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1996 മെയ്‌ മുപ്പതിനും 2002 മെയ് 29 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 5 വർഷവും, ഒബിസി വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷവും, പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ബാധകം

Vacancy Details

കേരള ഹൈക്കോടതി ആകെ 32 റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് നിലവിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Educational Qualifications

നിയമത്തിൽ ബിരുദം

Salary Details

കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാസം 30,000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Selection Procedure

 •  ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷ
 •  ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷ
 •  ഇന്റർവ്യൂ

How to Apply?

 • താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
 • 2024 മെയ്‌ 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
 • കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ 'New Applicant' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്തു കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക.
 • യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധുവായ ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുക
 • എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയ ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷാഫോമിന്റെ പകർപ്പ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു വെക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain