കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി അവസരം - മിനിമം എസ്എസ്എൽസി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം | NIPFP Recruitment 2024

NIPFP Recruitment 2024 Notification Out For 11 Clerk,NIPFP Recruitment 2024, Apply for Clerk, Driver & Other,NIPFP Recruitment 2024 11 Non Teaching Po
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് പോളിസി (NIPFP) നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവർ തപാൽ വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. ഡ്രൈവർ, ക്ലാർക്ക്, മെസ്സഞ്ചർ, മാലി തുടങ്ങിയ നിരവധി തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്.

Vacancy Details

NIPFP പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 11 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 1
റിസർച്ച് ഓഫീസർ 1
എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ 1
അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 2
സൂപ്രണ്ട് (കമ്പ്യൂട്ടർ) 1
സീനിയർ ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് 1
ക്ലർക്ക് 1
ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ്-II 1
മാലി 1
മെസഞ്ചർ 1

Age Limit Details

ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 45 വയസ്സ്
റിസർച്ച് ഓഫീസർ 40 വയസ്സ്
എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ 40 വയസ്സ്
അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 40 വയസ്സ്
സൂപ്രണ്ട് (കമ്പ്യൂട്ടർ) 40 വയസ്സ്
സീനിയർ ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് 35 വയസ്സ്
ക്ലർക്ക് Rs.25,500/
ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ്-II 32 വയസ്സ്
മാലി 30 വയസ്സ്
മെസഞ്ചർ 25 വയസ്സ്

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, സ്ഥാപനം എന്നിവയിൽ 10 വർഷത്തെ പരിചയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മതിയായ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമെങ്കിലും സമാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം
റിസർച്ച് ഓഫീസർ ബി.ഇ./ബി. ടെക്. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ടെക്നോളജി/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം OR കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ മാസ്റ്റർ (എംസിഎ) OR എം.എസ്.സി. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) OR ബി.എസ്സി. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) നെറ്റ്‌വർക്ക് മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഫയർവാൾ, സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിൽ പരിചയം വെബ്സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, വെബ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കൽ അക്കാദമിക് വെബ്സൈറ്റുകൾഎന്നിവയിൽ 03 വർഷത്തെ പരിചയം.
എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, സ്ഥാപനം എന്നിവയിൽ 10 വർഷത്തെ പരിചയം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറി തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മതിയായ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമെങ്കിലും സമാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം
അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൊമേഴ്സിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദവും 5 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും 03 വർഷം ഒരു കൊമേഴ്‌സ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കണം
സൂപ്രണ്ട് (കമ്പ്യൂട്ടർ) ബി.ഇ./ബി. ടെക്. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & ടെക്നോളജി/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം OR കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ മാസ്റ്റർ (എംസിഎ) OR എം.എസ്.സി. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) OR ബി.എസ്സി. (കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി) നെറ്റ്‌വർക്ക് മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഫയർവാൾ, സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിൽ പരിചയം
സീനിയർ ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലൈബ്രറി സയൻസിലും ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം OR ലൈബ്രറി / ലൈബ്രറി, ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് എന്നിവയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം 08 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം ലൈബ്രറി മാനേജ്‌മെൻ്റിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ്.
ക്ലർക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി 1 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. MS ഓഫീസിൽ ഉള്ള അറിവ്
ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ്-II പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സ് ഫോർ വീലർ ലൈസൻസ് മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 03 വർഷമെങ്കിലും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച പരിചയം.
മാലി മെട്രിക്കുലേഷനിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിലെ പ്രാഥമിക അറിവ് ഹിന്ദിയിൽ പ്രാഥമിക പരിജ്ഞാനം ഒരു വർഷത്തെ പൂന്തോട്ടപരിപാലന പരിചയം
മെസഞ്ചർ അംഗീകൃത സ്‌കൂളിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷനിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ Rs.67,700/-
റിസർച്ച് ഓഫീസർ Rs.56,100/-
എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ Rs.56,100/-
അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് Rs.44,900/-
സൂപ്രണ്ട് (കമ്പ്യൂട്ടർ) Rs.44,900/-
സീനിയർ ലൈബ്രറി & ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് Rs.35,400/-
ക്ലർക്ക് Rs.25,500/
ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ്-II Rs.19,900/-
മാലി Rs.18,000/-
മെസഞ്ചർ Rs.18,000/-

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂൺ 2 വരെ തപാൽ വഴി സ്വീകരിക്കും. “Application for the post of __________” on the envelope addressed to the Secretary, National Institute of Public Finance
and Policy, 18/2 Satsang Vihar Marg, Special Institutional Area New Delhi – 110 067“

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain