കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ PT ടീച്ചർ ജോലി - ശമ്പളം 75,400 രൂപ വരെ

CATEGORY NO: 078/2024,Kerala PSC Teacher Recruitment 2024 Notification Out,Physical Education Teacher (HS) –Education Department,Kerala PSC jobs for P
Kerala PSC PET Teacher
കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ (ഹൈസ്കൂൾ) പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി സൗജന്യമായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സർക്കാർ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടും. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 2024 ജൂൺ 19 അർദ്ധരാത്രി 12 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയുണ്ട്.

Vacancy Details

കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ (ഹൈസ്കൂൾ) പോസ്റ്റിലേക്ക് 6 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് മുഴുവൻ ഒഴിവുകളും ഉള്ളത്.

Age Limit Details

18നും 40നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷകർ 1984 ജനുവരി രണ്ടിനും 2006 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Educational Qualification

1) കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻ്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള കമ്മീഷണർ നടത്തുന്ന എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്.
2)
a) ഗവൺമെൻ്റ് കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ പാസ്
പരീക്ഷകൾ, കേരളം.
കുറിപ്പ്:-
i) കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ഇതര യോഗ്യതയായി സ്വീകരിക്കും (GO (MS) No 213/2010/G.Edn dated 1/11/2010)
ii) 07.12-ലെ GO(MS)No.247/2011/G.Edn പ്രകാരം കേരള സർക്കാർ.
2011 കർണാടക സെക്കണ്ടറി എജ്യുക്കേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഡിപിഇഡ് കോഴ്‌സ് അതേ ബോർഡിൻ്റെ സിപിഇഎഡ് കോഴ്‌സിന് തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചു.
അഥവാ
b) ബോർഡ് ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻസ് നടത്തുന്ന ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിൽ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
അഥവാ
c) കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകൾ നൽകുന്നതോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ B.P.Ed/M.P.Ed തുടങ്ങിയ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ (റഗുലർ കോഴ്സ്) ഏതെങ്കിലും ബിരുദം.
അഥവാ
d) ആർമി/നാവിക/വ്യോമ സേനയിലെ മുൻ സൈനികർക്ക് എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയും താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയും ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
i) "ആംഡ് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ്" (അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻസ്ട്രക്‌ടേഴ്‌സ് ബേസിക് കോഴ്‌സ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ).
അഥവാ
ii) ആർമി ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് കോർപ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സ്.
അഥവാ
iii) നേവൽ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ് കോർപ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സ്.
അഥവാ
iv) എയർഫോഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കോഴ്സ്.
3) കേരള സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഈ തസ്തികയിലേക്ക് കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (K-TET-IV) വിജയിച്ചിരിക്കണം.

Salary Details

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ (ഹൈസ്കൂൾ) തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 35,500 മുതൽ 75,400 രൂപ വരെയാണ് മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുക. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ
2. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
4. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ 

How to Apply?

താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 2024 ജൂൺ 19 അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.
  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
  • പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
  • അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '078/2024' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.
  • 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.
  • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain