കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ || KSWMP Recruitment 2024

KSWMP Recruitment 2024,KERALA SOLID WASTE MANAGEMENT PROJECT – (KSWMP).KSWMP Jobs 2024 - Apply Online for 05 Project Head,KSWMP Recruitment 2024 - App
KSWMP Recruitment 2024,KERALA SOLID WASTE MANAGEMENT PROJECT – (KSWMP).KSWMP Jobs 2024 - Apply Online for 05 Project Head,KSWMP Recruitment 2024 - Apply Online For Data Entry Vacancies
കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2024 ജൂലൈ 23ന് മുൻപ് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനം ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാവുക. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

KSWMP Recruitment 2024 Job Details

 • ബോർഡ്: കേരള ഖര മാലിന്യ യൂണിറ്റ്
 • ജോലി തരം: Temporary Recruitment
 • നിയമനം: താൽക്കാലികം
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 05
 • തസ്തിക: --
 • ജോലിസ്ഥലം: കേരളത്തിലുടനീളം 
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2024 ജൂലൈ 8
 • അവസാന തീയതി: 2024 ജൂലൈ 23

KSWMP Recruitment 2024 Vacancy Details

കേരള ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാല് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Post Vacancy
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) 01
Procurement Expert 01
Social Development & Gender Expert 01
DEO cum MTP (Data Entry Operator cum Multi Tasking Person at SPMU) 02

KSWMP Recruitment 2024 Age Limit Details

Post Age Limit
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) 60 years
Procurement Expert 60 years
Social Development & Gender Expert 60 years
DEO cum MTP (Data Entry Operator cum Multi Tasking Person at SPMU) 45 years

KSWMP Recruitment 2024 Educational Qualifications

Post Educational Qalification
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി)  കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പിഎച്ച്‌ഡിയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും+സർക്കാർ മേഖലയിലെ പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെൻ്റിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ട 15 വർഷത്തെ അനുഭവപരിചയം.
 ഐടി പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പരിചയം നിർബന്ധമാണ്
Procurement Expert  ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിലൊന്നിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം: സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം/കൊമേഴ്സ്/പ്രൊക്യുർമെൻ്റ്/മാനേജ്മെൻ്റ്/ ഫിനാൻസ്/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് + ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.
 എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ മാനേജ്‌മെൻ്റ് അച്ചടക്കത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അഭികാമ്യം.
അനുഭവം:  ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ/ പൊതുമരാമത്ത്/ കൺസൾട്ടൻ്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ്/സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ/വികസന മേഖലയിലെ മേൽനോട്ടം/മോണിറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്‌പോൺസർ ചെയ്‌ത സ്കീമുകൾ/പ്രാദേശിക സർക്കാർ തലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും മേഖലാ പരിചയം അഭികാമ്യമാണ്.
 മികച്ച ഐടി/കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിവുകൾ  ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മികച്ച എഴുത്തും വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും.
Social Development & Gender Expert  സോഷ്യൽ സയൻസസ്/സോഷ്യൽ വർക്ക്, ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/
 പിഎച്ച്ഡി/എംഫിൽ/ഗവേഷണ പരിചയം അഭികാമ്യം. അനുഭവം:  സോഷ്യൽ സേഫ്ഗാർഡ്സ് മാനേജ്മെൻ്റിൽ കുറഞ്ഞത് 8 വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പരിചയം, പ്രത്യേകിച്ച് പൊതു സിവിൽ വർക്ക് പ്രോജക്ടുകളിലും/ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി വികസന പദ്ധതികളിലും കൂടാതെ/അടിയന്തര സഹായം കൂടാതെ/സാമൂഹിക വികസനം ആവശ്യമാണ്.
 ലോകബാങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലുള്ള ബഹുമുഖങ്ങൾ ധനസഹായം നൽകുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാസംബന്ധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ തോതിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അനുഭവപരിചയം.
 യുഎൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകബാങ്ക് ധനസഹായത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളിൽ മുൻ പരിചയം അഭികാമ്യം
 ലേബർ മാനേജ്മെൻ്റ്, കംപ്ലയൻസ് സിസ്റ്റം എന്നിവയിലെ അറിവ് ഒരു അധിക നേട്ടമായിരിക്കും
 ലിംഗസമത്വത്തിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലും അനുഭവപരിചയം
 മികച്ച ഐടി/കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിവുകൾ
 ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മികച്ച എഴുത്തും വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും.
DEO cum MTP (Data Entry Operator cum Multi Tasking Person at SPMU)  അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം
 പിജിഡിസിഎ/ഡിസിഎ
 ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് (ഉയർന്നത്) മലയാളം (താഴ്ന്നത്). അനുഭവം
 ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ കം മൾട്ടിടാസ്ക് വ്യക്തിക്ക് പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 അവൻ/അവൾ MS വേഡ്, എക്സൽ, പവർ പോയിൻ്റ്, വേഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ടാലി തുടങ്ങിയവയിൽ നന്നായി പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണം, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായി ഫാസ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് പരിചയം അഭികാമ്യമാണ്.
 എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡഡ് പ്രോജക്ടുകളുമായുള്ള പ്രവർത്തന പരിചയം. വേൾഡ് ബാങ്ക് / എഡിബി ഒരു അധിക നേട്ടമായിരിക്കും
 ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മികച്ച എഴുത്തും വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യവും

KSWMP Recruitment 2024 Salary Details

Post Salary
പ്രോജക്ട് ഹെഡ് (ഐടി) As may be fixed by the Government
Procurement Expert Rs.66,000/-
Social Development & Gender Expert Rs.66,000/-
DEO cum MTP (Data Entry Operator cum Multi Tasking Person at SPMU) Rs.26400/- (for Contract Employee) Rs.755/Day (for daily wages)

KSWMP Recruitment 2024 Application Fees

കേരള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല.

How to Apply KSWMP Recruitment 2024?

 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.cmdkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക
 • ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തും മറ്റുള്ളവർ ലോഗിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടും അപേക്ഷിക്കുക.
 • അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂലൈ 23 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം
 • കൂടാതെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
 • അവസാനം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
 • സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷയുടെ ഒരു പകർപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain