നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്രയിൽ വളണ്ടിയർ ആകാം | NYKS Volunteer Recruitment 2023

നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്ര (NYKS) വോളണ്ടിയർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10000+ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നെഹ്റു യുവജന

നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്ര (NYKS) വോളണ്ടിയർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10000+ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 25 മുതൽ 2023 മാർച്ച് 24 മെയ് 3 ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. റിക്രൂട്ട്മെന്റ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

• സ്ഥാപനം : Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS)
• ജോലി തരം : Central Govt Job
• ആകെ ഒഴിവുകൾ : മികച്ച ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു
• ജോലിസ്ഥലം : ഇന്ത്യയിലുടനീളം
• പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : വോളണ്ടിയർ 
• അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓൺലൈൻ 
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2023 ഫെബ്രുവരി 25
• അവസാന തീയതി : 2023 മെയ് 3

Educational Qualification

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞത് പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.

Age Limit Details

18 വയസ്സു മുതൽ 29 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനു മുൻപ് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം.

Salary Details

ദേശീയ യൂത്ത് വോളണ്ടിയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രതിമാസം 5000 രൂപ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും.

Selection Procedure

› ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
› ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
› വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

How to Apply NYKS?

› വോളണ്ടിയർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഹെവി സാലറി പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
› അപേക്ഷാഫോമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
› 2023 മെയ് 3 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
› കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

Notification

Apply Now

Date Extended Notification

Content: NYKS Volunteer Recruitment 2023

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain