പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ജോബ് ഡ്രൈവ്

Nesto Hypermarket Job,Nesto Hypermarket Tirur,Nesto Hypermarket malappuram,Nesto Hypermarket Calicut,Nesto Hypermarket High Lite Mall,Nesto Hypermarke
Nesto Hypermarket Tirur

തിരൂരിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്ലേക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ. തിരൂരിൽ വച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്.

 • Store Manager
 • Category Manager
 • Purchase Manager
 • Accountant
 • Accounts Associate
 • Category Supervisors
 • Cashier
 • Salesman
 • Customer service executive
 • Receiver
 • Graphic Designer
 • Video Editor
 • Inventory Executive
 • Electrician
 • Counter staff
 • Confectioner
 • Kubhoos Maker
 • Indian sweet Maker
 • Grill Maker
 • Tandoor Cook
 • Salad Maker
 • Juice Maker
 • Shawarma maker
 • Butcher
 • Fish Monger
 • Snacks Maker
 • Arabic sweet maker
 • Bakery Helper
 • Housekeeping supervisor
 • Security supervisor
 • Security Guards

🔹 21-11-2023 - ചൊവ്വ

🕘 9:00am to 7:00pm

📍 Nesto Hypermarket - Tirur, Kuttippuram Road Poongotukulam, Near Bianco Castle auditorium,  Tirur, Kerala 676101

Location

Nesto Hypermarket Tirur

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain