പുരാവസ്തു വകുപ്പിൽ സ്ഥിരം ജോലി അവസരം - ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ് | Archaeology Recruitment 2024

Discover exciting opportunities in Archaeology Recruitment 2024! Join our team and be a part of groundbreaking discoveries. Explore career paths, appl
Archeology Kerala Notification 2024

Archaeology Recruitment 2024: കേരള പൂരാവസ്തു വകുപ്പ് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജനുവരി 17 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ നൽകാം.

Archaeology Recruitment 2024 Details

 • Department: കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പ്
 • Type of Job: Kerala Govt
 • Category Number: CATEGORY NO. 527/2023
 • പോസ്റ്റ്: ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ്
 • ഒഴിവുകൾ: 01
 • ലൊക്കേഷൻ: All Over Kerala
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി: 2023 ഡിസംബർ 15
 • അവസാന തിയതി: 2024 ജനുവരി 17

Archaeology Recruitment 2024 Vacancy Details

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേനയാണ് കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 ഒഴിവിലേക്കാണ് നിലവിൽ വിജ്ഞാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details Archaeology Recruitment 2024

18നും 36നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification for Archaeology Recruitment 2024

ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ നേടിയ ബിരുദം.

Salary Details for Archaeology Recruitment 2024

പുരാവസ്തു വകുപ്പിലെ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ 31,100 രൂപ മുതൽ 66,800 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Archaeology Recruitment 2024 Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ
2. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
3. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
4. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ 

How to Apply Archaeology Recruitment 2024?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 2024 ജനുവരി 17 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
 • പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '523/2023' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.
 • 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.
 • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain