മലബാർ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്സിൽ ജോലി അവസരം

Malabar Gold & Diamonds Showroom, Kottayam,Employability Centre, Kottayam,free job alert,
Malabar Gold & Diamonds

മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത് ജോലി കരസ്ഥമാക്കാം.

🛑Date:05/01/2024

🛑Venue: Malabar Gold & Diamonds Showroom, Kottayam

Vacancies

1. Sales Trainee(Male/Female)

 • Qualification:+2
 • Age:Below 27
 • Salary:Best in industry 
 • Job Location:Kottayam & Other Districts 

2. Marketing Executives

(Two wheeler required)

 • Qualification:SSLC
 • Fresher's / Experienced
 • Age:Below 40
 • Salary: Best in industry 
 • Job alocation:Kottayam

3. Salesman

 • Qualification:+2
 • Experienced 
 • Male, Below 27
 • Salary : Best in industry 
 • Job Location: Kottayam & Other Districts 

ഇന്റെർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്നേദിവസം രാവിലെ 10 മണി മുതൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് കോട്ടയം ഷോറൂമിൽ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് എത്തുക.

Mob:9207202917

Employability Centre, Kottayam

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain