കേരളത്തിലെ C-DAC ജോലി അവസരം - ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം| 325 ഒഴിവുകൾ

CDAC recruitment 2024,C-DAC Invites online applications for various contractual positions at all levels for Centres/locations across India.Centre for
C-DAC Recruitment 2024
മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിങ് (C-DAC) വിവിധ തസ്തികകളിലായി 325 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഫെബ്രുവരി 20 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

വിജ്ഞാപന വിവരങ്ങൾ

Board Name സെൻറർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
Type of Job Kerala Job
Advt No No
പോസ്റ്റ് Various
ഒഴിവുകൾ 325
ലൊക്കേഷൻ All Over Kerala
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓണ്‍ലൈന്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 1
അവസാന തിയതി 2024 ഫെബ്രുവരി 20

ഒഴിവുകൾ

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് / ജൂനിയർ ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ 45
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്) 75
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) 75
പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി മാനേജർ / നോളജ് പാർട്ണർ / പ്രോഡ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) മാനേജർ 15
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ISEA) 03
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ(ഫൈനാൻസ്) 01
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഔട്ട്‌റീച്ചും പ്ലേസ്‌മെൻ്റും) 01
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി) 01
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (HRD) 01
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ലോജിസ്റ്റിക്സും ഇൻവെൻ്ററിയും) 01
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (അഡ്മിൻ) 02
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഫിനാൻസ്) 04
പ്രോജക്ട് ടെക്നീഷ്യൻ 01
സീനിയർ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ / മൊഡ്യൂൾ ലീഡ് / പ്രോജക്ട് ലീഡ് / പ്രൊഡക്റ്റ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) ഓഫീസർ 100

പ്രായപരിധി

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് / ജൂനിയർ ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ 30 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്) 35 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) 35 വയസ്സ്
പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി മാനേജർ / നോളജ് പാർട്ണർ / പ്രോഡ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) മാനേജർ 50 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ISEA) 50 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ(ഫൈനാൻസ്) 50 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഔട്ട്‌റീച്ചും പ്ലേസ്‌മെൻ്റും) 50 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി) 35 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (HRD) 35 വയസ്സ്
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ലോജിസ്റ്റിക്സും ഇൻവെൻ്ററിയും) 35 വയസ്സ്
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (അഡ്മിൻ) 35 വയസ്സ്
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഫിനാൻസ്) 30 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് ടെക്നീഷ്യൻ 30 വയസ്സ്
സീനിയർ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ / മൊഡ്യൂൾ ലീഡ് / പ്രോജക്ട് ലീഡ് / പ്രൊഡക്റ്റ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) ഓഫീസർ 40 വയസ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് / ജൂനിയർ ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ബിഇ/ബി-ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ 60% അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 60% അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള പ്രസക്തമായ ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ അഥവാ ME/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ പിഎച്ച്.ഡി.
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്) ബിഇ/ബി-ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ 60% അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 60% അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള പ്രസക്തമായ ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ അഥവാ ME/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ പിഎച്ച്.ഡി.
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) ബിഇ/ബി-ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ സയൻസ്/ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അഥവാ ME/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ 4. പിഎച്ച്.ഡി.
പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി മാനേജർ / നോളജ് പാർട്ണർ / പ്രോഡ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) മാനേജർ ബിഇ/ബി-ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ സയൻസ്/ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അഥവാ ME/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ 4. പിഎച്ച്.ഡി.
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ISEA) രണ്ട് വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ എംബിഎ / ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് / ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ / മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പ്രസക്തമായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതയും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ്-ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ(ഫൈനാൻസ്) ഫൈനാൻസിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ എംബിഎ / ഫൈനാൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഔട്ട്‌റീച്ചും പ്ലേസ്‌മെൻ്റും) രണ്ട് വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയ എംബിഎ / ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് / ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ / മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ പ്രസക്തമായ പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതയും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ യോഗ്യതാനന്തര പ്രവൃത്തി പരിചയവും.
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി) കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ്, കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജി എന്നിവയിൽ ബിരുദം
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (HRD) 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം അഥവാ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ലോജിസ്റ്റിക്സും ഇൻവെൻ്ററിയും) ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്/ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്‌മെൻ്റിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം അഥവാ ലോജിസ്റ്റിക്സ് / സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻ്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബിരുദത്തിൽ 50% മാർക്കോടെ
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (അഡ്മിൻ) 50% മാർക്കോടെ ബിരുദം (ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീം). അഥവാ ബിരുദത്തിൽ 50% മാർക്കോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഫിനാൻസ്) B. Com with min. 50% മാർക്ക് അഥവാ എം.കോം. ബിരുദത്തിന് 50 ശതമാനം മാർക്ക്
പ്രോജക്ട് ടെക്നീഷ്യൻ 1. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഐടി/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ ഡൊമെയ്‌നിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദവും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 1 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പരിചയവും അഥവാ 2. എൻജിനീയറിങ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമയും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 3 വർഷത്തെ പരിചയവും
സീനിയർ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ / മൊഡ്യൂൾ ലീഡ് / പ്രോജക്ട് ലീഡ് / പ്രൊഡക്റ്റ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) ഓഫീസർബിഇ/ബി-ടെക്. അല്ലെങ്കിൽ 60% അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ CGPA ഉള്ള തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 60% അഥവാ ME/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ ബിരുദം അഥവാ പിഎച്ച്.ഡി.

ശമ്പളം

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് / ജൂനിയർ ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ Rs. 3.6 LPA – Rs. 5.04 LPA
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്) Rs. 4.49 LPA- Rs. 7.11 LPA
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) / ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ (ഫ്രഷർ) Rs. 4.49 LPA-Rs. 7.11 LPA
പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം മാനേജർ / പ്രോഗ്രാം ഡെലിവറി മാനേജർ / നോളജ് പാർട്ണർ / പ്രോഡ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) മാനേജർ Rs. 12.63 LPA – Rs. 22.9 LPA
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ISEA) Rs. 5.11 LPA
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ(ഫൈനാൻസ്) Rs. 5.11 LPA
പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ (ഔട്ട്‌റീച്ചും പ്ലേസ്‌മെൻ്റും) Rs. 5.11 LPA
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി) Rs. 3.00 Lakhs
പ്രോജക്ട് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (HRD) Rs.3.00 LPA
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ലോജിസ്റ്റിക്സും ഇൻവെൻ്ററിയും) Rs.3.00 LPA
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (അഡ്മിൻ) Rs.3.00 LPA
പ്രോജക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് (ഫിനാൻസ്) Rs.3.00 LPA
പ്രോജക്ട് ടെക്നീഷ്യൻ Rs. 3.28 LPA
സീനിയർ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ / മൊഡ്യൂൾ ലീഡ് / പ്രോജക്ട് ലീഡ് / പ്രൊഡക്റ്റ്. സർവീസ് & ഔട്ട്റീച്ച് (PS&O) ഓഫീസർ Rs. 8.49 LPA to Rs. 14 LPA

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം?

സെൻട്രൽ ഫോര്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുഴുവനായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപേക്ഷകൾ 2024 ഫെബ്രുവരി 20 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://careers.cdac.in/ സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain