റെയിൽവേയിൽ വൻ അവസരം - കേരളത്തിലും ഒഴിവുകൾ | തുടക്ക ശമ്പളം 29,200 മുതൽ | RRB Technician Recruitment 2024

RRB Technician Recruitment 2024,RRB Technician Vacancy List,RRB Technician Official Notification,RRB Technician Salary,RRB Technician Qualification,
റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് (RRB) 9144 ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 2024 ഏപ്രിൽ 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

RRB Technician Recruitment 2024 Notification Details

Board Name റെയില്‍വേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോര്‍ഡ്‌
Type of Job Central Govt Job
Advt No CEN 02/2024
പോസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യന്‍സ്
ഒഴിവുകൾ 9144
ലൊക്കേഷൻ All Over India
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓണ്‍ലൈന്‍
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2024 മാര്‍ച്ച് 08
അവസാന തിയതി 2024 ഏപ്രിൽ 8

RRB Technician Recruitment 2024 Vacancy Details

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 9144 ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സോണുകളിൽ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണമായും വായിക്കുക.
• ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I സിഗ്നൽ: 1092
• ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III: 8052

RRB Technician Recruitment 2024 Age Limit Details

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ വന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമാനുസൃത ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
• ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I സിഗ്നൽ: 18-36 വയസ്സ് വരെ 
• ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III: 18-33 വയസ്സ് വരെ

RRB Technician Recruitment 2024 Educational Qualification

Name of the Post Educational Qualifications
Technician Grade – I (Signal) A) Bachelor of Science In Physics / Electronics / Computer Science / Information Technology / Instrumentation (OR) B.Sc. in a combination of any sub-stream of basic streams of Physics/Electronics/Computer Science / Information Technology / Instrumentation (OR) B) Three years Diploma in Engineering in the above basic streams or in combination of any of above basic streams (OR) Degree in Engineering in the above basic streams or in combination of any of above basic streams”
Technician Grade – III
Blacksmith Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Forger and Heat Treater/ Foundry man / Pattern Maker / Moulder (Refractory) (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Bridge Matriculation SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Fitter / Fitter (Structural) / Welder (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Carriage and Wagon Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Fitter / Carpenter / Welder / Plumber / Pipe Fitter (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Crane Driver Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Mechanic (Motor Vehicle) / Material Handling Equipment cum Operator / Crane operator / operator Locomotive and Rail Cranes. (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Diesel (Electrical) Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Electrician / Mechanic Auto Electrical and Electronics / Wireman / Electronics Mechanic / Mechanic Power Electronics. (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Diesel (Mechanical) Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Fitter / Mechanic Diesel / Mechanic (Repair and Maintenance of Heavy Vehicles) / Mechanic Automobile (Advanced Diesel Engine) / Mechanic (Motor Vehicle) / Tractor Mechanic / Welder / Painter (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Electrical Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Electrician / Wireman / Mechanic (HT LT Equipments and Cable Jointing)/ Electronics Mechanic (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Electrical / TRS Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Electrician / Wireman / Electronics Mechanic / Mechanic Power Electronics / Mechanic (HT LT Equipments and Cable Jointing) / Fitter / Welder! Painter General / Machinist / Carpenter (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
EMU Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Electrician / Wireman / Electronics Mechanic / Mechanic Power Electronics / Mechanic (HT, LT Equipments and Cable Jointing) / Fitter) Welder/ Painter General / Machinist / Carpenter/Operator Advanced Machine Tool (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Permanent way Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Fitter (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Refrigeration and Air Conditioning Matriculation / MC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Fitter / Welder / Machinist / Machinist (Grinder) (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
RiveterMatriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Refrigeration and Air Conditioning Mechanic / Electrician / Wireman / Electronics Mechanic (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
S&T Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Machinist / Machinist (Grinder) (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Track Machine (A) Matriculation / SSLC plus ITI certificate from recognised Institutions of NCVT / SCVT in the trades of in Electronics Mechanic / Electrician / Wireman (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trade mentioned above (OR) (B) 10+2 with Physics and Maths
Track Machine Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT / SCVT in the trade of Fitter / Electrician / Electronics Mechanic / Instrument Mechanic / Mechanic Mechatronis / Mechanic Diesel / Mechanic (Motor Vehicle) / Welder / Machinist (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above
Turner Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVTISCVT in the trade of Turner / Operator Advanced Machine Tool (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship, in the trades mentioned above
Welder Matriculation / SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Welder / Welder pas and Electric) / Gas Cutter / Welder (Structural) / Welder (Pipe) / Welder (TIG/MIG) (OR) Matriculation / SSLC plus Course Completed Act Apprenticeship in the trades mentioned above

RRB Technician Recruitment 2024 Salary Details

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പള വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
• ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ്-I സിഗ്നൽ: 29,200-92,300
• ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് III: 19,900-63,200/-

Application Fees

• UR/ OBC/ EWS: 500/-
• SC/ ST/ Female: 250/-
• അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടത്: ഓൺലൈൻ വഴി

How to Apply RRB Technician Recruitment 2024?

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക. ശേഷം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചോ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2024 ഏപ്രിൽ 8 വരെയാണ്. 

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain