പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചയി യോജന SLNA യുടെ യൂണിറ്റിൽ അവസരം | ഇന്റർവ്യൂ മാർച്ച് 14ന്

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY),Kerala Jobs,My Kerala Jobs,Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY),Kerala Jobs,My Kerala Jobs
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY),Kerala Jobs,My Kerala Jobsതദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന SLNA യുടെ യൂണിറ്റിൽ ഫിനാൻസ് കം അക്കൗണ്ട്സ് തസ്തികയിലെ ഒഴിവിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിനായി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

ശമ്പളം & യോഗ്യത

പ്രതിമാസം 35,000 രൂപയാണ് വേതനം. ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, കൊമേഴ്സ്, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. 01.01.2024ൽ 58 വയസിൽ താഴെയായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം.

ഇന്റർവ്യൂ

നന്ദൻകോട് സ്വരാജ്ഭവനിലെ എസ്.എൽ.എൻ.എ കാര്യാലയത്തിന്റെ നാലാംനിലയിൽ 14നാണ് ഇന്റർവ്യൂ. രാവിലെ 9.30നും 10നും ഇടയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. 11.30ന് അഭിമുഖം ആരംഭിക്കും.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain