കേന്ദ്ര വനം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി അവസരം - മിനിമം പ്ലസ് ടു ഉള്ളവർക്കും അവസരം

IFGTB Recruitment 2024 Notification Out, Apply Now,IFGTB Coimbatore Recruitment 2024, Apply for Research,IFGTB Coimbatore Recruitment 2024
IFGTB Recruitment 2024ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്സ് & ട്രീ ബ്രീഡിങ്ങിലെ (IFGTB) 34 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2024 ജൂൺ 8 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

Vacancy Details

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്സ് & ട്രീ ബ്രീഡിങ് (IFGTB) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 34 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് 01
സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഫെലോ 05
ജൂനിയർ പ്രൊജക്ട് ഫെലോ 20
പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് 07
ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് 02

Age Limit Details

ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് 25 വയസ്സ്
സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഫെലോ 32 വയസ്സ്
ജൂനിയർ പ്രൊജക്ട് ഫെലോ 28 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് 25 വയസ്സ്
ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് 25 വയസ്സ്

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് ബിരുദാനന്തരബിരുദം തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ബയോടെക്നോളജി/ഫുഡ് സയൻസ് ഒപ്പം സാങ്കേതികവിദ്യ/ബയോകെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/എൻസൈം 65% ഉള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ
സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഫെലോ എം.എസ്‌സി ബിരുദം ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്/ റിമോട്ട് സെൻസിംഗും GIS/പ്രയോഗിച്ചതും ജിയോളജിയും ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്/ ഭൂമിശാസ്ത്രം/എർത്ത് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/ പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെൻ്റ്/ബോട്ടണി/ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം എം.എസ്‌സി ബിരുദം ബയോടെക്നോളജി, ബയോ കെമിസ്ട്രി, പ്ലാൻ്റ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം.എസ്.സി ലൈഫ് ശാസ്ത്രം/സസ്യ ശാസ്ത്രം രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ജൂനിയർ പ്രൊജക്ട് ഫെലോ എം.എസ്‌സി ബിരുദം ബയോടെക്നോളജി. എം.എസ്‌സി ബിരുദം സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ/വനശാസ്ത്രത്തിൽ/ കൃഷി/ ഹോർട്ടികൾച്ചർ/ പ്ലാൻ്റ് സയൻസ് . എം.എസ്‌സി ബിരുദം വനം/അഗ്രികൾചർ / ബോട്ടണി ബയോയിൽ എം.എസ്‌സി ബിരുദം വിവരം/ ബയോകെമിസ്ട്രി / ബയോടെക്നോളജി ബോട്ടണിയിൽ എം.എസ്‌സി ബിരുദം/ ഫോറസ്ട്രി/ബയോകെമിസ്ട്രി/ കൃഷി / ബയോടെക്നോളജി പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം / ഹോർട്ടികൾച്ചർ M.Sc ബോട്ടണി/ ഫോറസ്ട്രി/ ബയോടെക്നോളജി എം.എസ്‌സി ബിരുദം ഫോറസ്ട്രി/ബോട്ടണി ബയോയിൽ എം.എസ്‌സി ബിരുദം – രസതന്ത്രം / രസതന്ത്രം / സസ്യശാസ്ത്രം / വനം / കൂടെ കൃഷി അനുഭവം ബയോപ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ്/ഓർഗാനിക് രസതന്ത്രം എം.എസ്‌സി ബിരുദം മൈക്രോബയോളജി / എം.എസ്‌സി സസ്യശാസ്ത്രം (കൂടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മൈക്രോബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ്റ് പാത്തോളജി) എം.എസ്‌സി ബിരുദം കൂടെ കൃഷി മണ്ണിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ശാസ്ത്രവും കാർഷികവും രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രോണമി/ വനം / രസതന്ത്രം / പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം 1st ക്ലാസ് എംഎസ്‌സി ബിരുദം സസ്യശാസ്ത്രം/വനം/ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം ബോട്ടണിയിൽ എം.എസ്‌സി ബിരുദം M.Sc ബിരുദം സസ്യശാസ്ത്രം /ഫോറസ്ട്രി എം.എസ്‌സി ബിരുദം ബയോടെക്നോളജി എം.എസ്‌സി ബിരുദം ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്/റിമോട്ട് സെൻസിംഗും GIS/ പ്രയോഗിച്ചു ജിയോളജിയും ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്/ ഭൂമിശാസ്ത്രം/എർത്ത് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി/ പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെൻ്റ്/ബോട്ടണി/ ഫോറസ്ട്രി
പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ബി.എസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം സസ്യശാസ്ത്രം/ വനം/ കൃഷി/ ഹോർട്ടികൾച്ചർ/ പ്ലാൻ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ബി.എസ്‌സി ബിരുദം വനം/കൃഷി/ സസ്യശാസ്ത്രം ബി.എസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം / ബയോകെമിസ്ട്രി ബോട്ടണിയിൽ ബിഎസ്‌സി ബിരുദം, ബയോകെമിസ്ട്രി, ജീവശാസ്ത്രം ബിരുദം 60 ശതമാനം മാർക്ക് ബയോളജിക്കൽ ബിരുദം ശാസ്ത്രം
ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് സ്ട്രീം

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് Rs.60000/-
സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഫെലോ 23000/-
ജൂനിയർ പ്രൊജക്ട് ഫെലോ 20000/-
പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് 19000/-
ഫീല്ഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് 17000/-

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂൺ 8 വരെ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain