നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്

Looking for the most recent and relevant government jobs in Kerala? Your search ends here! Our platform offers a comprehensive and up-to-date list of the latest jobs in the region. Whether you're a seasoned professional or a fresh graduate, we curate a wide range of Kerala government job opportunities to suit your skills and aspirations. Stay informed about the newest vacancies and secure your future with a fulfilling career in the government sector. Explore our listings now and take the first step towards landing your dream job in Kerala.

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്യൂൺ, അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ

Qualification ഏഴാം ക്ലാസ്, എസ്എസ്എൽസി
Last Date 24th February 2024
Apply Now

കേരള അഗ്നിപത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി

Qualification എട്ടാം ക്ലാസ്
Last Date 22nd March 2024
Apply Now

ന്യായവില മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോറുകളിൽ അവസരം

Qualification എസ്എസ്എൽസി
Last Date 22nd February 2024
Apply Now

കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം - 1000+ ഒഴിവുകൾ

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 25th February 2024
Apply Now

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനിൽ ജോലി

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 21st February 2024
Apply Now

മദ്രാസ് IIT യിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒഴിവുകൾ നിരവധി

Qualification SSLC+
Last Date 12th March 2024
Apply Now

അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡ്രൈവർ ഒഴിവ്

Qualification SSLC+ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
Last Date 27th February 2024
Apply Now

കേരളത്തിലെ C-DAC ൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ - ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം

Qualification എസ്എസ്എൽസി
Last Date 20th February 2024
Apply Now

സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവ്

Qualification BSc നഴ്സിംഗ്
Last Date 19th February 2024
Apply Now

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷനിൽ അവസരം

Qualification SSLC+
Last Date 19th February 2024
Apply Now

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളിൽ അവസരം

Qualification പത്താം ക്ലാസ്/ ഐടിഐ
Last Date 28th February 2024
Apply Now

ചങ്ങാതി പദ്ധതിയിൽ അവസരം

Qualification മലയാളത്തിൽ അറിവ്
Last Date 20th February 2024
Apply Now

ലോകയുക്തയിൽ അവസരം

Qualification Deputation Basis
Last Date 29th February 2024
Apply Now

സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഒഴിവ്

Qualification SSLC
Last Date 29th February 2024
Apply Now

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ തോറ്റവർക്ക് അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി

Qualification SSLC
Last Date 24th February 2024
Apply Now

സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ തൊഴിൽമേള

Qualification SSLC
Last Date 24th February 2024
Apply Now

സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ തൊഴിൽമേള

Qualification SSLC
Last Date 24th February 2024
Apply Now

ക്ലർക്ക്, പ്യൂൺ, അസിസ്റ്റന്റ്, ഹെൽപ്പർ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒഴിവുകൾ

Qualification പത്താം ക്ലാസ്/ പ്ലസ് ടു/ ഡിഗ്രി
Last Date 18th February 2024
Apply Now

റെയിൽവേയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ജോലി നേടാം

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 19th February 2024
Apply Now

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോലി നേടാം

Qualification ഡിഗ്രി
Last Date 21st February 2024
Apply Now

മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവസരം

Qualification പത്താം ക്ലാസ്സ്‌
Last Date 29th February 2024
Apply Now
© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain