മാസം 21,780 രൂപ മുതൽ ശമ്പളം | കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ, സബ് എഡിറ്റർ ഒഴിവുകൾ

Public Relations (PR) department in the year 2023. Companies, organizations, and government agencies often have a PR department to manage their image

ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ സംയോജിത വികസന വാർത്താ ശൃംഖല (പ്രിസം) പദ്ധതിക്കായി കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ, സബ് എഡിറ്റർ, ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവരുടെ താൽക്കാലിക പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരി 15 വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Vacancy Details

ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രിസം പദ്ധതിക്കായി പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വിവിധ തസ്തികകളിലായി 115 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്.
• സബ് എഡിറ്റർ: 20
• കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ: 19
• ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്: 76
Age Limit Details
പരമാവധി 35 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. 2023 ജനുവരി 1 അനുസരിച്ച് പ്രായം കണക്കാക്കും.

Educational Qualifications

1. സബ് എഡിറ്റർ

ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദവും ജേണലിസം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്/ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമയും. അല്ലെങ്കിൽ ജേണലിസം/ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് / മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം. ജേണലിസം ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പത്ര ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലോ വാർത്താ ഏജൻസികളിലോ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അർജുസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിആർ, വാർത്ത വിഭാഗങ്ങളിലോ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

2. കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദവും വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്, കണ്ടെന്റ് എഡിറ്റിങ്ങിലും പ്രാവീണ്യം. വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

3. ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്
ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദവും ജേണലിസം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്/ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമയും. അല്ലെങ്കിൽ ജേണലിസം/ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് / മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദം. ജേണലിസം ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പത്ര ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലോ വാർത്താ ഏജൻസികളിലോ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അർജുസർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിആർ, വാർത്ത വിഭാഗങ്ങളിലോ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

Salary Details

ഒരു മാസത്തിലെ ആകെ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറികളുടെ എണ്ണവും കണക്കാക്കി പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ്. മുഴുവൻ പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന എംപാനൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പരമാവധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പളം താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.
• സബ് എഡിറ്റർ: 21,780/-
• കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർ: 17,940/-
• ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്: 16,940/-

Selection Procedure

എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാനൽ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. എഴുത്ത് പരീക്ഷ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും അഭിമുഖം മേഖല അടിസ്ഥാനത്തിലുമായിരിക്കും നടക്കുന്നത്.

• ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന: ഫെബ്രുവരി 15
• എഴുത്ത് പരീക്ഷാതീയതി: ഫെബ്രുവരി 21
• അഭിമുഖം: മാർച്ച് 2, 3, 4
• റാങ്ക് പട്ടിക: മാർച്ച് ആദ്യവാരം

How to Apply?

യോഗ്യതയുള്ളവർ 2023 ഫെബ്രുവരി 15 വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്ക് മുൻപ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകർ ഫോട്ടോ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, പ്രവർത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലും ആണ് പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷമാണ് പാനലിന്റെ കാലാവധി. 

സബ് എഡിറ്റർ, ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് പാനലുകളിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ടന്റ് എഡിറ്റർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അതേസമയം സബ് എഡിറ്റർ, ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് പാനലുകളിൽ  ഒന്നിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് ഒരു ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain