മാസം 24,520 മുതൽ ശമ്പളം | RCC Lates Vacancies

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 മാർച്ച് 10 രാവിലെ 9:30 മുതൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിന് എത്തിച്ചേരണം. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ പരി

തിരുവനന്തപുരത്തെ RCC ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർ 2023 മാർച്ച് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നമായി അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാവകണം. RCC പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനം ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക.

 തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ (RCC) ക്യാൻസർ രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, സാന്ത്വന ചികിത്സ, പുനരധിവാസം എന്നിവക്കായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതും വിവിധ തരം ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ച് വിപുലമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതുമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്.

Salary

ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 24,520 രൂപയാണ് മാസം ശമ്പളമായി ലഭിക്കുക.

Age Limit

18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അവസരമുള്ളത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1987 ജനുവരി രണ്ടിനും 2005 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

Vacancy

ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.
Qualification
1. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജിയിൽ BSc ഡിഗ്രി.
2. കുറഞ്ഞത് 300 ബെഡെങ്കിലും ഉള്ള മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ നിന്നും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ പരിചയം.

How to Apply?

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 മാർച്ച് 10 രാവിലെ 9:30 മുതൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിന് എത്തിച്ചേരണം. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഭിമുഖത്തിന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട രേഖകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
a. പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
b. യോഗ്യത, പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
c. ബയോഡാറ്റ
d. പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കേണ്ട വിലാസം "റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ, തിരുവനന്തപുരം, കോൺഫ്രൻസ് ഹാൾII, ബ്ലോക്ക് A"

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain