മാസം 43,600 വരെ ശമ്പളം | കേരള സപ്ലൈകോയിൽ സ്ഥിര ജോലി നേടാം

സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് കീഴിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ആകെ രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. Qualification:പ്രീഡിഗ്രി/ പ്ലസ് ടു/ വിഎച്ച്എസ്ഇ

കേരള psc കേരള സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിനു കീഴിൽ അവസരം. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2023 മെയ് 31ന് മുൻപായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം തുടങ്ങിയ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. 

  • സ്ഥാപനം : Kerala State Civil Supplies Corporation Limited
  • CATEGORY NO: 038/2023
  • ജോലി തരം : Kerala government 
  • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ്
  • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം : ഓൺലൈൻ
  • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : PSC Recruitment 
  • അവസാന തീയതി : 2023 മെയ് 31 
  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : www.keralapsc.gov.in

പ്രായപരിധി

18 വയസ്സ് മുതൽ 36 വയസ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 02.01.1987 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ ആനുകൂല്യ പ്രകാരം പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഒഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് കീഴിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ആകെ രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

⬤ പ്രീഡിഗ്രി/ പ്ലസ് ടു/ വിഎച്ച്എസ്ഇ

⬤ ഫാർമസിയിൽ ഉള്ള ഡിപ്ലോമ (D. Fam)

⬤ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ

ശമ്പള വിവരങ്ങൾ

അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 19,000 മുതൽ 43,600 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

➤ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് www.keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി 2023 മെയ് 31ന് രാത്രി 12 മണി വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

➤ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുൻപ്മു കളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾനേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക

➤ മൊബൈലിൽ പഫിൻ ബ്രൗസർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

➤നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ PSC വൺടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain