കേരള പി എസ് സി അറിയിപ്പുകൾ - ജൂൺ 27 || KPSC Updates

Stay up to date with the latest Kerala PSC (Public Service Commission) updates. Get information on upcoming exams, notifications, results, and job vac

കേരള പി എസ് സി അറിയിപ്പുകൾ - ജൂൺ 27 ||KPSC Updates

പോലീസ് വകുപ്പിലെ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ (ടെക്നിക്കൽ) കാറ്റഗറി നമ്പർ 482/19 തസ്തികയുടെ ശാരീരിക അളവെടുപ്പ്, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ 2023 ജൂലൈ 19 ആം തീയതി രാവിലെ 9 മണിക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതിന് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 പുതിയ കാർത്തികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്, OTV സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബയോഡാറ്റ, ഒറിജിനൽ ഐഡി കാർഡ്, ഒറിജിനൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, Latest License Particulars (പ്രൊഫൈലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം) എന്നിവ സഹിതം രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുമ്പായി തന്നെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാന ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.

 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. 9 മണിക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ശാരീരിക അളവെടുപ്പ്, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതല്ല.

PSC പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു

 കേരള പി എസ് സി 2023 ജൂൺ മാസം 29 ആം തീയതി നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ/ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2/ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ് (ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ) - ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാറ്റഗറി നമ്പർ. 680/2022, Assistant Scientist (Kerala State Pollution Control Board) - Direct Recruitment Cat.No. 582/2022 പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ മാസം 19 ആം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി പി എസ് സി അറിയിച്ചു.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain