എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി ജോലി നേടാം | കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അവസരം

Kottayam employeebility Centre job vacancies: Bharat krishak Dhanalakshmi Multi State agri Cooperative Society Limited applications are invited for mu

ഭാരതി കൃഷക് ധനലക്ഷ്മി മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു  

ഒഴിവുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1. ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം 
 • കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം 
 • ആകർഷകമായ ശമ്പളം 
 • പ്രായപരിധി :30 - 60 വയസ്സ്

2 .ടെറിട്ടറി മാനേജർ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം 
 • കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം 
 • ആകർഷകമായ ശമ്പളം 
 • പ്രായപരിധി :30 - 60 വയസ്സ് 

3 .ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം 
 • കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം 
 • ആകർഷകമായ ശമ്പളം 
 • പ്രായപരിധി :30 - 60 വയസ്സ് 

4.ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം 
 • കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം 
 • ആകർഷകമായ ശമ്പളം 
 • പ്രായപരിധി :30 - 60 വയസ്സ്

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ecktmcareers@gmail.com എന്ന മെയിൽ ഐഡി യിലേക്ക് റെസ്യുമെ അയയ്ക്കുക .

 ഇന്റർവ്യൂ തീയതി മെയിൽ മുഖേന അറിയിക്കുന്നതാണ്.  അപേക്ഷ ഇമെയിൽ വഴി അയയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 10/ 07 / 2023

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain