മിനിമം ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിൽ അവസരം | CSL General Worker Recruitment 2024

CSL General Worker Recruitment 2023 കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ജനറൽ വർക്കർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ ന

CSL General Worker Recruitment 2024

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ജനറൽ വർക്കർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചതിനുശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

CSL Recruitment 2023 Job Details

 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗം : Cochin Shipyard Limited
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ : 15
 • ജോലിസ്ഥലം : കൊച്ചി
 • നിയമനം : നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2024 മെയ്‌ 8
 • അവസാന തീയതി: 2024 മെയ് 22

CSL recruitment 2023: Vacancy Details 

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് 15 ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീൻ) ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനം ആയിരിക്കും.

ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീൻ): 15

CSL recruitment 2023: Age Limit Details

പരമാവധി 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് 2024 മെയ് 23ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വയസ്സിളവ് താഴെ നൽകുന്നു.

SC: 35 വയസ്സ് വരെ

OBC: 33 വയസ്സ് വരെ

CSL recruitment 2023:Educational Qualifications

• ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം

• ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ/ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് സർവീസിൽ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്/ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

• മലയാളത്തിൽ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

CSL recruitment 2023: Salary Details

 • ആദ്യവർഷം: 20,200/-
 • രണ്ടാം വർഷം: 20,800/-
 • മൂന്നാം വർഷം: 21,500/-

കൂടാതെ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മാസത്തിൽ 5,050 രൂപ മുതൽ 5380 രൂപ വരെ ലഭിക്കും

Selection Procedure

 • എഴുത്ത് പരീക്ഷ
 • പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ്
 • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ

Application Fee

200 രൂപയാണ് അപേക്ഷാഫീസ്. SC/ ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷാഫീസ് ഇല്ല.

How to Apply for CSL Job recruitment 2023?

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ് 22 വരെ ഓൺലൈൻ ആയി സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain