ഇന്ത്യൻ നേവി ജോലി നേടാം - 910 ഒഴിവുകൾ | Indian Navy Tradesman Recruitment 2023

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023: Indian Navy civilian entrance Recruitment 2023.Indian Navy invites applications from eligible candidates onlin

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023: ഇന്ത്യൻ നേവി ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരം. ഇന്ത്യൻ നേവി സിവിലിയൻ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 910 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. ഈ ജോലിക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി 2023 ഡിസംബർ 18 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023

Indian Navy Tradesman Career Notification Details

Bank Name ഇന്ത്യന്‍ നേവി
Type of Job Central Govt
Advt No Indian Navy Civilian Entrance Test (INCET-01/2023)
പോസ്റ്റ് Various
ഒഴിവുകൾ 910
ലൊക്കേഷൻ All Over India
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2023 ഡിസംബർ 18
അവസാന തിയതി 2023 ഡിസംബർ 31

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023 Vacancy Details

ഇന്ത്യൻ നേവി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഒഴിവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

Group B Post

Post Name No. of Post
Chargeman (Ammunition Workshop) 22
Chargeman (Factory) 20
Senior Draughtsman (Electrical) 142
Senior Draughtsman (Mechanical) 26
Senior Draughtsman (Construction) 29
Senior Draughtsman (Cartographic) 11
Senior Draughtsman (Armament) 50

Tradesman Mate Group C Post

Command No. of Post
Eastern Naval Command 0
Western Naval Command 565
Southern Naval Command 36

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023 Age Limit Details

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധിയാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നിയമാനുസൃത ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Women/Ex... തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായപരിധി ഇളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കുക.

Post Name Age Limit
Chargeman (Ammunition Workshop) 18 to 25 Years
Chargeman (Factory) 18 to 25 Years
Senior Draughtsman (Electrical) 18 to 27 Years
Senior Draughtsman (Mechanical) 18 to 27 Years
Senior Draughtsman (Construction) 18 to 27 Years
Senior Draughtsman (Cartographic) 18 to 27 Years
Senior Draughtsman (Armament) 18 to 27 Years
Tradesman Mate 18 to 25 Years

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023 Educational Qualification

Post Name Educational Qualifications
Chargeman (Ammunition Workshop) (I) അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം. അഥവാ (ii) ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ.
Chargeman (Factory) (i) അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ സയൻസ് ബിരുദം. അഥവാ (ii) അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / മെക്കാനിക്കൽ / കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ ഡിപ്ലോമ.
Senior Draughtsman (Electrical) (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്. (ii) ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ തത്തുല്യ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (iii) ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ ഒരു ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം അഭികാമ്യം: ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓട്ടോ CAD) അല്ലെങ്കിൽ DOEACC (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്രഡിഷൻ കോഴ്‌സുകളുടെ വകുപ്പ്) സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശസ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Senior Draughtsman (Mechanical) (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്. (ii) ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ തത്തുല്യ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (iii) മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം. അഭികാമ്യം: ഓട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓട്ടോ CAD) അല്ലെങ്കിൽ DOEACC (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്രഡിഷൻ കോഴ്‌സുകളുടെ വകുപ്പ്) സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശസ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Senior Draughtsman (Construction) (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്. (ii) ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ തത്തുല്യ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (iii) മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.
Senior Draughtsman (Cartographic) (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്. (ii) ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ തത്തുല്യ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (iii) മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.
Senior Draughtsman (Armament) (i) അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്. (ii) ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ തത്തുല്യ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (iii) കാർട്ടോഗ്രഫി മേഖലയിൽ ഡ്രോയിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.
Tradesman Mate (i) അംഗീകൃത ബോർഡ്/ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സ്. (ii) പ്രസക്തമായ ട്രേഡിലെ അംഗീകൃത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ (ഐടിഐ) നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023 Salary Details

ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മികച്ചൊരു ശമ്പള പാക്കേജ് ഓഫർ നൽകുന്നു. ശമ്പളത്തോടൊപ്പം TA/DA/PF... ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

Post Name Salary
Chargeman (Ammunition Workshop) Level 6 – Rs.35400-112400/-
Chargeman (Factory) Level 6 – Rs.35400-112400/-
Senior Draughtsman (Electrical) Level 6 – Rs.35400-112400/-
Senior Draughtsman (Mechanical) Level 6 – Rs.35400-112400/-
Senior Draughtsman (Construction) Level 6 – Rs.35400-112400/-
Senior Draughtsman (Cartographic) Level 6 – Rs.35400-112400/-
Senior Draughtsman (Armament) Level 6 – Rs.35400-112400/-
Tradesman Mate Level 1 – Rs.18000-56900/-

Indian Navy Tradesman Recruitment 2023 Application Fee

ഇന്ത്യൻ നേവി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ചില കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകണം. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പണം അടക്കാം. കൂടാതെ അപേക്ഷാ ഫീസിന് പുറമേ വരുന്ന ബാങ്ക് ചാർജുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ്  Official Notification വായിക്കുക, കാരണം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും, വനിതകൾക്കും അപേക്ഷ ഫീസിൽ ഇളവ് നൽകാറുണ്ട്.

• UR/OBC/EWS: 295 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്

How to Apply Indian Navy Tradesman Recruitment 2023?

ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ കൊടുക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിന് മുന്നേ ഉദ്യോഗാർത്ഥി Official Notification വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.  യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷ കൊടുക്കൽ ആരംഭിക്കാം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 ഡിസംബർ 31 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ്. അപേക്ഷ എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് നോക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്

  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://www.joinindiannavy.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Instructions for Indian Navy Tradesman Recruitment 2023 Online Application Form

• ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന Official Notification ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്.

• അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം... തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

• ഏതൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിൽ നൽകുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി. ഇവ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം നൽകുക. കാരണം ഇതിലേക്കാണ് പിന്നീടുള്ള അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്, പരീക്ഷ തീയതി, ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain