ഇന്നലെ നടന്ന ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ Answer Key | Fire and Rescue Officer Answer Key 2023

Kerala PSC Fire and Rescue Officer Answer Key 2023: Kerala Public Service Commission Fire and Rescue officer answer key 2024
Fire and Rescue Officer Answer Key

ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ആൻസർ കീ 2023: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്നലെ നടത്തിയ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ ഔദ്യോഗിക ആൻസർ കീ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങൾ എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി കോൺഫിഡന്റ് ആയി ഇരിക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും കേരള പിഎസ്സി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ആൻസർ കീ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഡിസംബർ 23ന് പരീക്ഷ വിജയകരമായി നടന്നു.

Fire and Rescue Officer Answer Key Overview

Overview ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ആൻസർ കീ 2023
ഓർഗനൈസേഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
കാറ്റഗറി ആൻസർ കീ
വകുപ്പ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സര്‍വീസ്
തസ്തികയുടെ പേര് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ
കാറ്റഗറി നമ്പർ 188/2023
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പരീക്ഷാ തീയതി 23 ഡിസംബര്‍ 2023
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ 23 ഡിസംബര്‍ 2023
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് keralapsc.gov.in

Fire and Rescue Officer Answer Key PDF

കേരള പിഎസ്സി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ആൻസർ കീ പുതിയ കാർത്തികൾക്ക് താഴെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആൻസർ കീ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ ഓരോ ചോദ്യത്തിന്റെയും ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും.

ഒഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം?

  • കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന- “Answer Key” എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • “Answer Key - OMR പരീക്ഷ” എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊവിഷണൽ ഉത്തരസൂചിക PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain