മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ ലാബിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലി നേടാം

ada5@mgu.ac.in,രജിസ്ടാർ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല, പ്രിയദർശിനി ഹിൽസ് പി.ഒ, കോട്ടയം - 686560
Mahatma Gandhi University Lab Assistant

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് നാനോസയൻസ് ആൻഡ് നാനോടെക്‌നോളജി, സ്‌കൂൾ ഓഫ് എനർജി മെറ്റീരിയൽസ്, സ്‌കൂൾ ഓഫ് പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഐ.ഐ.യു.സി.എൻ.എൻ സെൻററിലും ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ താല്കാലിക നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

  • ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഒഴിവു വീതമാണുള്ളത്.
  • ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം.

അടിസ്ഥാന യോഗ്യത

ഫിസിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ബി.എസ്.സി

◼️ പ്രതിമാസ വേതനം സഞ്ചിത നിരക്കിൽ 20000 രൂപ.
◼️ പ്രായപരിധി 2023 ജനുവരി ഒന്നിന് 36 വയസ് കവിയരുത്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം?

അപേക്ഷാഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് പ്രായം, വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തിപരിചയം, അധികയോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ജനുവരി എട്ടിനകം ഇമെയിലിലോ വിലാസത്തിലോ അയക്കണം.

📧ada5@mgu.ac.in

📮 രജിസ്ടാർ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല, പ്രിയദർശിനി ഹിൽസ് പി.ഒ, കോട്ടയം - 686560 

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain