നവരത്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി അവസരം - 1,60,000 രൂപവരെ ശമ്പളം | NBCC Notification 2024

NBC India Limited Recruitment 2024: government job,Central Government job, Government of India navaratna public sector Enterprise
ഭവന, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള നവരത്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ NBC വിവിധ തസ്തികകളിലായി 93 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പരിഗണിക്കാം. യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 2024 മെയ് 7 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Vacancy Details

NBC ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 93 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
ജനറൽ മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) 01
ജനറൽ മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) 01
ജനറൽ മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) 01
എഡിഎൽ. ജനറൽ മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) 01
എഡിഎൽ. ജനറൽ മാനേജർ (INVESTOR RELATIONS) 01
ഡി.വൈ. ജനറൽ മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) 01
മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) 02
പ്രോജക്ട് മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) 02
പ്രോജക്ട് മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) 01
DY. മാനേജർ (HRM) 04
DY. മാനേജർ (QUANTITY SURVEYOR – CIVIL) 01
DY. മാനേജർ (QUANTITY SURVEYOR – ELECTRICAL) 01
ഡി.വൈ. പ്രോജക്ട് മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) 01
ഡി.വൈ. പ്രോജക്ട് മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) 01
എസ്.ആർ. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (CIVIL) 20
എസ്.ആർ. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ELECTRICAL) 10
മാനേജ്മെൻ്റ് ട്രെയിനി (LAW) 04
ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (ELECTRICAL) 10
ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (CIVIL) 30

Age Limit Details

28 വയസ്സ് മുതൽ 49 വയസ്സ് വരെയാണ് ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള പ്രായപരിധി. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ജനറൽ മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) മുഴുവൻ സമയവും സിവിൽ ബിരുദം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഡിഗ്രീ 15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ജനറൽ മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) മുഴുവൻ സമയവും ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ ഡിഗ്രീ 15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ജനറൽ മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) മുഴുവൻ സമയ ആർകിടെക്ച്ചർ ബിരുദം 15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
എഡിഎൽ. ജനറൽ മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) മുഴുവൻ സമയ ആർകിടെക്ച്ചർ ബിരുദം 12 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
എഡിഎൽ. ജനറൽ മാനേജർ (INVESTOR RELATIONS) CA/ICWA അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ സമയ എം.ബി.എ(ഫൈനാൻസ് )/ പി.ജി.ഡി.എം (ഫൈനാൻസ് ) 12 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഡി.വൈ. ജനറൽ മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) മുഴുവൻ സമയവും സിവിൽ ബിരുദം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് 09 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) മുഴുവൻ സമയ ആർകിടെക്ച്ചർ ബിരുദം 06 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
പ്രോജക്ട് മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) മുഴുവൻ സമയവും സിവിൽ ബിരുദം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് 06 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
പ്രോജക്ട് മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) മുഴുവൻ സമയവും ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് 06 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
DY. മാനേജർ (HRM) മുഴുവൻ സമയവും MBA / MSW / രണ്ടു വർഷം പോസ്റ്റ് ബിരുദധാരി ബിരുദം/ പോസ്റ്റ് ബിരുദധാരി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെൻ്റ് 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
DY. മാനേജർ (QUANTITY SURVEYOR – CIVIL) മുഴുവൻ സമയവും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം OR മുഴുവൻ സമയ പി.ജി ഡിഗ്രി/ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സർവേയർമാർ ബിൽഡിങ് & ക്വാൻടിട്ടി സർവേ 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
DY. മാനേജർ (QUANTITY SURVEYOR – ELECTRICAL) മുഴുവൻ സമയവും ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഥവാ തത്തുല്യമായത് OR മുഴുവൻ സമയ പി.ജി ഡിഗ്രി/ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സർവേയർമാർ ബിൽഡിങ് & ക്വാൻടിട്ടി സർവേ 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഡി.വൈ. പ്രോജക്ട് മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) മുഴുവൻ സമയവും സിവിൽ ബിരുദം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
ഡി.വൈ. പ്രോജക്ട് മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) മുഴുവൻ സമയവും ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കൽ/ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് 03 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
എസ്.ആർ. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (CIVIL) മുഴുവൻ സമയവും സിവിൽ ബിരുദം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് 02 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
എസ്.ആർ. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ELECTRICAL) മുഴുവൻ സമയവും ബിരുദം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത് 02 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
മാനേജ്മെൻ്റ് ട്രെയിനി (LAW) മുഴുവൻ സമയവും ബാച്ചിലർ ലോ ബിരുദം (എൽഎൽബി) OR 05 വർഷം സംയോജിത LLB ഡിഗ്രി
ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (ELECTRICAL) മൂന്നു വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയവും ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (CIVIL) മൂന്നു വർഷത്തെ മുഴുവൻ സമയവും ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
ജനറൽ മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) Rs.90,000- 2,40,000/-
ജനറൽ മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) Rs.90,000- 2,40,000/-
ജനറൽ മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) Rs.90,000- 2,40,000/-
എഡിഎൽ. ജനറൽ മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) Rs.80,000- 2,20,000/-
എഡിഎൽ. ജനറൽ മാനേജർ (INVESTOR RELATIONS) Rs.80,000- 2,20,000/-
ഡി.വൈ. ജനറൽ മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) Rs.70,000- 2,00,000/-
മാനേജർ (ARCH. & PLANNING) Rs.60,000- 1,80,000/-
പ്രോജക്ട് മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) Rs.60,000- 1,80,000/-
പ്രോജക്ട് മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) Rs.60,000- 1,80,000/-
DY. മാനേജർ (HRM) Rs.50,000- 1,60,000/-
DY. മാനേജർ (QUANTITY SURVEYOR – CIVIL) Rs.50,000- 1,60,000/-
DY. മാനേജർ (QUANTITY SURVEYOR – ELECTRICAL) Rs.50,000- 1,60,000/-
ഡി.വൈ. പ്രോജക്ട് മാനേജർ (STRUCTURAL DESIGN-CIVIL) Rs.50,000- 1,60,000/-
ഡി.വൈ. പ്രോജക്ട് മാനേജർ (ELECTRICAL & MECHANICAL DESIGN) Rs.50,000- 1,60,000/-
എസ്.ആർ. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (CIVIL) Rs. 40,000 -1,40,000/-
എസ്.ആർ. പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ELECTRICAL) Rs. 40,000 -1,40,000/-
മാനേജ്മെൻ്റ് ട്രെയിനി (LAW) Rs. 40,000 -1,40,000/-
ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (ELECTRICAL) Rs. 27,270/
ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (CIVIL) Rs. 27,270/

Application Fees

മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് പോസ്റ്റിലേക്ക് 500 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്, മറ്റുള്ള എല്ലാ തസ്തികളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് 1000 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്.

മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക്  സൗജന്യമായി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈനായി തന്നെ ഫീസ് അടക്കാം.

Selection Procedure

1. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ
2. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്
3. കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മെയ്‌ 7 വരെ സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.
  • ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://nbccindia.in സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോംപേജിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഏത് തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവയുടെ യോ​ഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക
  • അക്കൗണ്ട് സൈൻ അപ് ചെയ്യുക
  • അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുക
  • ഫീസടച്ച് അപേക്ഷ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക
  • ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടെടുക്കുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain