കേരള സർക്കാർ ഏജൻസി വഴി തുർക്കിയിൽ ജോലി - 950 ഡോളർ ശമ്പളം

Technicians required for Shipyard in Turkey,ODEPC recruit the following personals to a famous shipyard in Turkey.ODEPC recruit the following personals
Turky ODEPEC Job Vacancyകേരള സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഓവർസീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് (ODEPEC) തുർക്കിയിലെ ഷിപ്പ് യാർഡിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. നിയമനം നടപടികൾക്ക് കേരള സർക്കാർ നിരക്കിലുള്ള സർവീസ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 69 ഒഴിവുകളാണ് ആകെയുള്ളത്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്/ഓഫ്‌ഷോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിദേശ/വിദേശ പരിചയമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.
Position Total Workers Experience Required Salary Overtime
Pipe Fitters Grade 1 18 5+ years in oil and gas or shipyard 750 USD per month Weekdays 1.5 times, Sunday 2 times
Pipe Fitters Grade 2 21 Minimum 3 years in oil and gas or shipyard 650 USD per month Weekdays 1.5 times, Sunday 2 times
Foreman – Pipe Fitter 2 Minimum 5 years experience 950 USD per month Weekdays 1.5 times, Sunday 2 times
Foreman – Pipe Welding 1 Minimum 5 years experience 950 USD per month Weekdays 1.5 times, Sunday 2 times
Cable Pullers 18 Minimum 2 years experience in shipyard 600 USD per month Weekdays 1.5 times, Sunday 2 times
Foreman – Cable Pulling 3 Minimum 3 years shipyard experience 700 USD per month Weekdays 1.5 times, Sunday 2 times
Cable Termination Electrician 6 Minimum 5 years in oil and gas or shipyard 700 USD per month Weekdays 1.5 times, Sunday 2 times

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സി.വി, പാസ്പോർട്ട് സൈസ്ഫോട്ടോ, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം eu@odepec.in എന്ന മെയിലിലേക്ക് 2024 ഏപ്രിൽ 5 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി അയക്കണം.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain