കൊച്ചിയിലെ ഇൻഫോപാർക്കിൽ അവസരം - ഇന്റർവ്യൂ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി

Employability Centre Kottayam (@ecktm),Job Fair 2024-25 Job Vacancy, Kottayam - Recruitment,600+ Jobs, Employment in Kottayam, Kerala 14 May 2024,
KTC,JOB FAIR - EMPLOYABILITY CENTRE KOTTAYAM
നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി STREAM PERFECT GLOBAL SERVICES (Infopark, Kochi), HDFC LIFE KOTTAYAM എന്നിവയുടെ അഭിമുഖം മെയ് 17 നു കോട്ടയം എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സെൻ്റെറിൽ.

STREAM PERFECT GLOBAL SERVICES 

1. Process Analyst (Male/Female)
Qualification: B.Sc Mathematics/ M.Sc Mathematics/ B.Sc Statistics/ M.Sc Statistics
Experience: Expertise in Ms-Word & Ms-Excel
Location: Infopark, Kochi
Age: Maximum 28
Salary: Best In the Industry
No. of vacancies: 10

2. Document Specialist (Male/Female)
Qualification: Any Degree (No PG)
Experience: Expertise in Ms-Word 
Location: Infopark, Kochi
Age: Maximum 28
Salary: Best In the Industry
No. of vacancies: 10

3. Process Associate (Male/Female)
Qualification: Any Degree (No PG)
Experience: Expertise in Ms-Excel
Location: Infopark, Kochi
Age: Maximum 28
Salary: Best In the Industry
No. of vacancies: 5

4. Sales Manager (Male)
Qualification: Degree in Electronics
Experience: Experience in IT realted sales (Embedded, CCTV)
Location: Infopark, Kochi
Age: Maximum 35
Salary: Best In the Industry
No. of vacancies: 2

5. CAD Draftsman (Male/Female)
Qualification: Diploma/Graduation in Electrical, Instrumentation & Civil
Experience: Above 5 years of Expertise in Autocad (Isometric & Pipeline)
 Location: Infopark, Kochi
Age: Maximum 50
Salary: Best In the Industry
No. of vacancies: 5

HDFC LIFE KOTTAYAM

1. Branch Trainer (Male/Female)
Qualification: Degree
Experience: 2-5 years
Location: Kottayam
Salary: 7.00 to 9.00 lcks/CTC
No. of vacancies: 1

2. Business Development Manager (Male/Female)
Qualification: Degree
Experience: 2-5 years (sales)
Location: Kottayam
Salary: 3.50 lcks/CTC
No. of vacancies: 5

3. Sales Development Manager (Male/Female)
Qualification: Degree/PG
Experience: less than 2 yrs
Location: Kottayam
Salary: 3.00 lcks/CTC
No. of vacancies: 5

4. Sales Manager / Sr Sales Manager (Male/Female)
Qualification: Degree/PG
Experience: 5-10yrs (Insurance)
Location: Kottayam
No. of vacancies: 1

5. Agents (Male/Female)
Qualification: SSLC (Retired people)
Experience: Nil
Location: Kottayam
Salary: Commission
No. of vacancies: 12

അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 17 (17/05/2024) രാവിലെ 10:00 മുതൽ 2:00 മണി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ ബയോഡേറ്റയും, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെറിൽ നേരിട്ടെത്തുക.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ Register ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Register ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അന്നേദിവസം spot registration സാധ്യമാണ്. 

അഭിമുഖം നടക്കുന്ന സ്ഥലം:

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെൻ്റെർ, 
ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്,
രണ്ടാം നില,കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
⏰സമയം:രാവിലെ 10.00 മുതൽ 2 മണിവരെ
എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെർ.
☎ഫോൺ: 0481-2563451

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain