കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ അവസരം - ശമ്പളം 42000 രൂപ വരെ | Kannur Airport Recruitment 2024

Kannur Airport Job Vacancy 2024,Explore Exciting Career Opportunities at Kannur Airport,Kannur Airport 2024-25 Job Vacancy, Kannur - Recruitment,Urgen
Kannur Airport Job Vacancy 2024,Explore Exciting Career Opportunities at Kannur Airport,Kannur Airport 2024-25 Job Vacancy, Kannur - Recruitment,Urgent: Airport ground staff Jobs in Kannur - July 2024കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വിവിധ സൂപ്പർവൈസർ, ഫയർ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2024 ജൂലൈ 10 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Job Details for KIAL Recruitment 2024

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് 
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ : 12
 • ജോലിസ്ഥലം : കണ്ണൂർ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം : ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി : 2024 ജൂൺ 20
 • അവസാന തീയതി : 2024 ജൂലൈ 10
 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : https://www.kannurairposrt.aero/

Kannur Airport Recruitment 2024: Vacancy Details 

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലായി 12 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പോസ്റ്റ്‌ ഒഴിവുകൾ
സൂപ്പർവൈസർ ARFF 02
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-I 05
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO) 05

Kannur Airport Recruitment 2024 Age Limit Details

പോസ്റ്റ്‌ പ്രായപരിധി
സൂപ്പർവൈസർ ARFF 45 വയസ്സ് വരെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-I 40 വയസ്സ് വരെ
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO) 35 വയസ്സ് വരെ
പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്

Kannur Airport Recruitment 2024 Educational Qualifications

കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടേണ്ടതുണ്ട്.
പോസ്റ്റ്‌ ഒഴിവുകൾ
സൂപ്പർവൈസർ ARFF പ്ലസ് ടു, സാധുതയുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസുള്ള ICAO അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് BTC യോഗ്യത: (അഭിലഷണീയമായത്) - ജൂനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ / സപ് ക്വാളിഫൈഡ് / റോസൻബോവർ CFT സർട്ടിഫൈഡ് പരിചയം: (അത്യാവശ്യം) കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ സൂപ്പർവൈസറി റോളിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഫയർ സർവീസസിൽ കുറഞ്ഞത് 7 വർഷത്തെ പരിചയം
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-I പ്ലസ് ടു. സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസുള്ള ICAO അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് BTC. ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി നൽകുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ BLS, CPR പരിശീലനം നേടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യോഗ്യത: (അഭിലഷണീയമായത്) ജൂനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ / സപ് ക്വാളിഫൈഡ് / റോസൻബോവർ CFT സർട്ടിഫൈഡ് പരിചയം: (അത്യാവശ്യം) ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഫയർ സർവീസസിൽ കുറഞ്ഞത് 03-06 വർഷത്തെ പരിചയം
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO) പ്ലസ് ടു, സാധുതയുള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (LMV) ലൈസൻസുള്ള ICAO അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് BTC. ശ്രദ്ധിക്കുക: അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് HMV ലൈസൻസ് നേടാൻ കഴിയണം ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി നൽകുന്ന പ്രഥമശുശ്രൂഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ BLS, CPR പരിശീലനം നേടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യോഗ്യത: (അഭിലഷണീയമായത്) സാധുവായ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് / റോസൻബോവർ CFT പരിശീലനം നേടി പരിചയം: ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഫയർ സർവീസസിൽ 0 - 3 വർഷം ശ്രദ്ധിക്കുക: BTC യുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് BTC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വിധേയമായി പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അപ്പോയിൻ്റ്‌മെൻ്റും സഹിതം അപേക്ഷിക്കാം.

ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്

കാഴ്ച: ദൂരക്കാഴ്ച - കണ്ണടയില്ലാത്ത രണ്ട് കണ്ണുകളിലും 6/6.
 അടുത്തുള്ള കാഴ്ച - കണ്ണടയില്ലാത്ത രണ്ട് കണ്ണുകളിലും N-5 (വിഷ്വൽ മൂല്യനിർണ്ണയം ഓരോ കണ്ണിനും വ്യക്തിഗതമാണ്).
കളർ വിഷൻ - ഇഷിഹാരയുടെ ചാർട്ടുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പോലെ സാധാരണമായിരിക്കണം.
ഉയരം: 167 സെൻ്റിമീറ്ററിൽ കുറയാത്തത്.
നെഞ്ച്: വികാസത്തിന് മുമ്പ് 81 സെ.മീ.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിപുലീകരണം 5 സെൻ്റീമീറ്റർ.
ഭാരം: 55 കിലോയിൽ കുറയാത്തത്.
കേൾവിയും സംസാരവും: സാധാരണ.

Kannur Airport Recruitment 2024 Salary Details 

പോസ്റ്റ്‌ ശമ്പളം (പ്രതിമാസം)
സൂപ്പർവൈസർ ARFF 42,000
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഗ്രേഡ്-I 28,000
ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ (FRO) 25,000

Selection Procedure

ഇന്റർവ്യൂ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇന്റർവ്യൂവിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നൂറിന് മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് കടമ്പകൾ കൂടി കടക്കേണ്ടി വരും.

How to Apply Kannur Airport Recruitment 2024?

 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ www.kannurairport.aero/careers എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല.
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അംഗീകൃത അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം
 • നിശ്ചിത യോഗ്യത നേടിയ ശേഷം ഉള്ള പ്രവർത്തി പരിചയം മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ
 • ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഈമെയിൽ ഐഡി, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമം ആയിരിക്കണം. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ-മെയിൽ മുഖേനയായിരിക്കും ലഭിക്കുക.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥി സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain