കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാഡിൽ വിവിധ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ - ശമ്പളം 40,000 രൂപ വരെ || CSL Project Officer Recruitment 2024

CSL Recruitment 2024,Cochin Shipyard Project Officer Recruitment 2024,CSL Safety Assistant Notification 2024, 64 Vacancies,CSL Recruitment 2024 for Pr
CSL Recruitment 2024,Cochin Shipyard Project Officer Recruitment 2024,CSL Safety Assistant Notification 2024, 64 Vacancies,CSL Recruitment 2024 for Project Officer Vacancies
കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് വിവിധ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് 2024 ജൂലൈ 17 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

CSL recruitment 2024: Vacancy Details 

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 64 ഒഴിവുകളാണ് ആകെയുള്ളത്.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകൾ
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Mechanical) 38
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Electrical) 10
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Electronics) 6
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Civil) 8
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ Instrumentation) 1
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ Information Technology 1

CSL recruitment 2024: Age Limit Details

പരമാവധി 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് 2024 ജൂലൈ 17ന് 30 വയസ്സ് കവിയാണ് പാടില്ല. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

CSL recruitment 2024:Educational Qualifications

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Mechanical) മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 60% മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Electrical) ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 60% മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി. കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Electronics) ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ 60% മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി. കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ (Civil) സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 60% മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി. കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ Instrumentation) ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 60% മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി. കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
പ്രൊജെക്റ്റ് ഓഫീസർ Information Technology കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 60% മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി. കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

CSL recruitment 2024: Salary Details

3 വർഷത്തേക്ക് കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. അതിൽ ആദ്യവർഷം 37000 രൂപയും രണ്ടാം വർഷം 38,000 രൂപയും മൂന്നാം വർഷം 40000 രൂപയും ആണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുക. അധികസമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മാസത്തിൽ പരമാവധി 3000 രൂപ വരെ ലഭിക്കും.

CSL recruitment 2024: Selection Procedure

80 മാർക്കിന്റെ എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെയും 20 മാർക്കിന്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

How to Apply for CSL Job recruitment 2024?

✦ ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂർണമായും വായിച്ചു യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക
✦ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത്
✦ അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂലൈ 17 വരെ സ്വീകരിക്കും
✦ അപേക്ഷകർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, പരിചയം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും
✦ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയോ നൽകുക
✦ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ
✦ പൂർണമായ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain