62 തസ്തികകളിൽ കേരള PSC വിജ്ഞാപനം വന്നു!!! ഓൺലൈനായി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം | Kerala PSC June Notification 2024 | Free Job Alert

Kerala PSC June Notification 2024,Kerala PSC Notification 2024 | Latest Exam Dates, Vacancies,Kerala PSC Notification 2024 - Latest vacancies on June,
Kerala PSC June Notification 2024,Kerala PSC Notification 2024 | Latest Exam Dates, Vacancies,Kerala PSC Notification 2024 - Latest vacancies on June,July,Kerala PSC Recruitment 2024: Apply for 338 Various Posts
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 62 വിജ്ഞാപനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2024 ജൂലൈ 17 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ടൈം കീപ്പർ, ജൂനിയർ അനലിസ്റ്റ്, LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധി തസ്തികളിൽ വിജ്ഞാപനം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തസ്തികയും അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ നൽകുന്നു.

Notification Details

Cat.No. Position Department Notification Link
124/2024 Assistant Professor in Ophthalmology Medical Education PDF Link
125/2024 Computer Programmer Technical Education (Engineering Colleges) PDF Link
126/2024 Assistant Engineer (Electrical) Kerala Water Authority PDF Link
127/2024 Higher Secondary School Teacher (Junior) Commerce Kerala Higher Secondary Education PDF Link
128/2024 Higher Secondary School Teacher (Junior) Hindi Kerala Higher Secondary Education PDF Link
129/2024 Assistant Engineer (Civil) (By Transfer) Kerala State Electricity Board Ltd PDF Link
130/2024 Computer Programmer-cum-Operator Kerala State Beverages (Manufacturing & Marketing) Corporation Limited PDF Link
131/2024 Junior Analyst Kerala Minerals and Metals Limited PDF Link
132/2024 Mortuary Technician Gr-II Health Services PDF Link
133/2024 Cath Lab Technician Grade-II Health Services PDF Link
134/2024 Dialysis Technician Gr.II Health Services Department PDF Link
135/2024 Tradesman – Refrigeration and Air conditioning Technical Education Department PDF Link
136/2024 Tradesman – Welding Technical Education Department PDF Link
137/2024 Tradesman – Machinist Technical Education Department PDF Link
138/2024 Stenographer Kerala State Construction Corporation Limited PDF Link
139/2024 Full Time Junior Language Teacher (Sanskrit) Education PDF Link
140/2024 U.P School Teacher (Malayalam Medium) Education PDF Link
141/2024 Livestock Inspector Gr. II / Poultry Assistant/ Milk Recorder / Store Keeper / Enumerator Animal Husbandry PDF Link
142/2024 Blacksmith Health Services PDF Link
143/2024 Chemical Inspector / Technical Assistant (Chemical) (SR for SC/ST) Factories and Boilers PDF Link
144/2024 Librarian Grade III (Special Recruitment for ST only) State Central Library PDF Link
145/2024 Clerk-Typist (SR for SC/ST From Ex-servicemen only) NCC/ Sainik welfare PDF Link
146/2024 Assistant Professor in Transfusion Medicine (Blood Bank) (I NCA – Dheevara) Medical Education PDF Link
147/2024 Assistant Professor in Physical Medicine & Rehabilitation (I NCA – Hindu Nadar) Medical Education PDF Link
148/2024 Agricultural Officer (I NCA – SCCC) Agriculture Development and Farmers’ Welfare PDF Link
149/2024 Higher Secondary School Teacher (Junior) Arabic (IV NCA – ST) Kerala Higher Secondary Education PDF Link
150 & 151/2024 Higher Secondary School Teacher (Junior) Arabic (I NCA – SC/ST) Kerala Higher Secondary Education PDF Link
152/2024 Laboratory Technician Gr.II (I NCA – LC/AI) Medical Education Service PDF Link
153/2024 Time Keeper (I NCA – SC) Kerala Electrical and Allied Engineering Company Limited PDF Link
154-163/2024 Full Time Junior Language Teacher (Arabic) LPS (I NCA – E/T/B/V/OBC/LC/AI/SIUCN/HN/SCCC/D/SC/ST) Education PDF Link
164 & 165/2024 Full Time Junior Language Teacher (Arabic) (I NCA – OBC/ST) LPS – Education PDF Link
166-172/2024 Full Time Junior Language Teacher (Arabic) – UPS (I NCA – SC/ST/HN/LC/AI/E/T/B/V) Education PDF Link
173/2024 L P School Teacher (Kannada Medium) (II NCA – SCCC) Education PDF Link
174 & 175/2024 Junior Health Inspector Grade II (I NCA – HN/SIUCN) Health Services PDF Link
176-179/2024 L.D. Typist/Clerk Typist/Typist Clerk (I NCA – SC/LC/AI/OBC/M) N.C.C./SAINIK WELFARE PDF Link
180/2024 Part Time Junior Language Teacher (Arabic) UPS (NCA – SC) Education PDF Link
181 & 182/2024 Part Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (NCA – E/T/B/SC) Education PDF Link
183-185/2024 Part Time Junior Language Teacher (Arabic) – LPS (NCA – SCCC/ST/SC) Education PDF Link
186/2024 Part Time Junior Language Teacher (Arabic) – UPS (IINCA – E/T/B) Education PDF Link

How to Apply Kerala PSC Notification 2024?

› താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
› വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡയറക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
› അപേക്ഷകനായി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മൊബൈലിലെ Puffin Web Browser എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയും അപേക്ഷിക്കാം.
› അപേക്ഷകൾ 2024 ജൂലൈ 17 അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain