നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടാം - ക്ലർക്ക് മുതൽ ക്യാഷ്യർ വരെയുള്ള ഒഴിവുകൾ

Get the latest updates on CSEB Recruitment 2023 and apply for your dream job in the Kerala State Co-operative Service Examination board
CSEB Recruitment 2024

നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ക്ലർക്ക് മുതൽ സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള ജോലികൾ നേടാം. കേരളത്തിലെ 70 സഹകരണ ബാങ്കുകളിലായിട്ട് 200 ഒഴിവുകളിലേക്ക് സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

 താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ അവസരം വിനിയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. വിശദമായ യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

CSEB Notification Overview

Board Name കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് (CSEB)
Type of Job Kerala Govt
Advt No No.CSEB/N&CA/815/23
പോസ്റ്റ് Various
ഒഴിവുകൾ 200
ലൊക്കേഷൻ കേരളം
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം ഓൺലൈൻ
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി 2023 ഡിസംബർ 20
അവസാന തിയതി 2024 ജനുവരി 31

Vacancy Details

സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലായി 200 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഒഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. തസ്തികയും അതിലേക്ക് വരുന്ന ഒഴിവുകളും താഴെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നു.
Post Vacancy
സെക്രട്ടറി 04
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ മാനേജർ/ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് 08
ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/ കാഷ്യർ 162
സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ 03
സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ 02
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 19
ടൈപ്പിസ്റ്റ് 02

Age Limit Details

18 വയസ്സിനും 40 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം ഉള്ളത്. ഇത് ജനറൽ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉള്ള പ്രായപരിധിയാണ്. ഇതിനുപുറമേ പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുതിർന്ന വ്യക്തിക്കോ അവരുടെ അപ്രകാരമുള്ള മുതിർന്ന അംഗം മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷത്തെ ഇളവും അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും.

 കൂടാതെ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിനും, വിമുക്തഭടന്മാർക്കും, പൊതു വിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കും (EWS) മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇളവും, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 10 വർഷത്തെ ഇളവും, വിധവകൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇളവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Educational Qualification

1. സെക്രട്ടറി
◉ HDC & BM ൽ ബിരുദം, അക്കൗണ്ടന്റായി ഏഴ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൽ അതിനു മുകളിലുള്ള തസ്തികയിൽ,
◉ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബി.എസ്‌സി (കോ-ഓപ്പറേഷൻ & ബാങ്കിംഗ്), അക്കൗണ്ടന്റായി അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമോ അതിനു മുകളിലോ സഹകരണ ബാങ്കിൽ OR ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് പ്രധാന വിഷയമായി എം.കോം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയവും സഹകരണ യോഗ്യതയും ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരിൽ അംഗത്വം. OR ബി.കോം (സഹകരണം) അക്കൌണ്ടന്റായി ഏഴുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൽ അതിനുമുകളിലുള്ള തസ്തികയും

2. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് / മാനേജർ

› എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ചേർത്ത് 50% മാർക്കിൽ കുറയാതെ ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലാ ബിരുദവും സഹകരണ ഹയർ ഡിപ്ലോമയും (കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ എച്ച്.ഡി.സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്.ഡി.സി ആൻഡ് ബി.എം, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ന്റെ HDC. അല്ലെങ്കിൽ HDCM) അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് (ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ ഓപ്പറേഷൻ) വിജയിച്ചിരിക്കണം.
› അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും ബി എസ് സി/ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകാശാല അംഗീകരിച്ചതും സഹകരണം ഐശ്ചികം ആയിട്ടുള്ളതും ആയ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ചേർത്ത് 50% മാർക്കിൽ കുറയാത്ത ബികോം ബിരുദം.

3. ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ

› എസ്എസ്എൽസി അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യത, സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് (ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ) അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ആയിരിക്കും.
› കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പ്രസ്തുത ജില്ലയിലെ സഹകരണ സംഘം/ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനത്തിന് കർണാടക സംസ്ഥാന സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്ന സഹകരണ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് (JDC), കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ (JDC) തുല്യമായ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിരിക്കും.
› കൂടാതെ സഹകരണം ഐച്ഛികവിഷയമായി എടുത്ത് ബികോം ബിരുദം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദവും സഹകരണ ഹയർ ഡിപ്ലോമ (കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ എച്ച്.ഡി.സി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച്.ഡി.സി ആൻഡ് ബി.എം, അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ന്റെ HDC. അല്ലെങ്കിൽ HDCM) അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് (ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ), അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബി എസ് സി ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

4. സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ

› ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന് ഡിഗ്രി/ MCA/MSc
› 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം അനിവാര്യമാണ്

5. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

› ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം.
› കേരള/ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനത്തിലെ ഡാറ്റാ എൻട്രി കോഴ്സ് പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
› ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

6. ടൈപ്പിസ്റ്റ്/ ജൂനിയർ ടൈപ്പിസ്റ്റ്

› എസ്എസ്എൽസി അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യത
› KGTE ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് (ലോവർ).

7. സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ

ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം, PGDCA

Salary Details

Post Salary
സെക്രട്ടറി 32,600-74,810
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ മാനേജർ/ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് 29,500-69,250
ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/ കാഷ്യർ 18,300-46,830
സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ 25,910-62,500
സിസ്റ്റം സൂപ്പർവൈസർ 25,910-62,500
ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 16,420-46,830
ടൈപ്പിസ്റ്റ് 19,450-51,650

CSEB Recruitment 2023 Selection Procedure

കേരള സഹകരണ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് നടത്തുന്ന OMR പരീക്ഷയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷാബോർഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

CSEB Recruitment 2023 Application Fees

പൊതു വിഭാഗക്കാർക്കും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും 150 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. തുടർന്നുള്ള ഓരോ ബാങ്കിനും 50 രൂപ വീതം അധികമായി പരീക്ഷാഫീസ് അടക്കണം.
പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്ക് 50 രൂപ മതി.
അപേക്ഷാഫീസ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് (കേരള ബാങ്ക്) എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ചെലാൻ വഴി നേരിട്ട് അടക്കാവുന്നതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.

How to Apply CSEB Recruitment 2023?

› താല്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകർ ചുവടെയുള്ള അപേക്ഷാഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
› ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷാഫോം പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക. പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക.
› അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പ്രവർത്തിപരിചയം, പ്രായപരിധി, ജാതി, വിമുക്തഭടൻ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വിധവ എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ശരി പകർപ്പുകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം.
› ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്/ കാഷ്യർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ പ്രത്യേകം കവറുകളിലാക്കി നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ സെക്രട്ടറി, സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ്, ജവഹർ സഹകരണ ഭവൻ, 9th floor, ഡി.പി.ഐ ജംഗ്ഷൻ, തൈക്കാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 695014 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തസ്തികളിലേക്കും ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
› അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2024 ജനുവരി 31 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain