75,000 വരെ മാസം ശമ്പളം | KHRI റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

Looking to join a dynamic team and advance your career in the hospitality industry? Look no further than KHRI Recruitment 2023. Our company is current

കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിലുള്ള വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാസം 75000 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളമായി ലഭിക്കുക. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് cmd വെബ്സൈറ്റ് വഴി  സൗജന്യമായി അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷകൾ 2023 ഏപ്രിൽ 26 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും.

Job Details

• ബോർഡ്: Kerala Highway Research Institute
• ജോലി തരം: Kerala Govt
• നിയമനം: താൽക്കാലികം
• ജോലിസ്ഥലം: കേരളം 
• ആകെ ഒഴിവുകൾ: 05
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ 
• അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2023 ഏപ്രിൽ 12
• അവസാന തീയതി: 2023 ഏപ്രിൽ 26

KHRI Recruitment 2023 Vacancy Details

കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ആകെ അഞ്ച് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം.

  1. കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റ്: 01
  2. ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ: 01
  3. ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ (മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ്): 01
  4. സ്‌കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ്: 02

KHRI Recruitment 2023Age Limit Details

  • കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റ്: 30 വയസ്സ് വരെ
  • ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ: 35 വയസ്സ് വരെ
  • ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ (മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ്): 45 വയസ്സ് വരെ 
  • സ്‌കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ്: 35 വയസ്സ് വരെ

പട്ടകജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർ, ഒബിസി, വനിതകൾ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഇളവുകൾ ലഭിക്കും.

KHRI Recruitment 2023 Educational Qualifications

1. കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റ്:

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് B.E./ B. Tech (എല്ലാ ബിരുദങ്ങളും AICTE/UGC അംഗീകരിച്ച മുഴുവൻ സമയ ബിരുദങ്ങളായിരിക്കണം). സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിഇ/ബി ടെക് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം.

2. ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ

എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദവും മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും. (എല്ലാ ബിരുദങ്ങളും AICTE/UGC അംഗീകരിച്ച മുഴുവൻ സമയ ബിരുദങ്ങളായിരിക്കണം.). കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

3. ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ (മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ്):

സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ (മിനിമം) കുറഞ്ഞത് 60% അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ തത്തുല്യമായ CGPA. മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം.

4. സ്‌കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ്

12-ാം ക്ലാസ്. സാമ്പിളിംഗ്, സാമ്പിൾ തയ്യാറാക്കൽ, ടെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളിലും പ്രക്രിയകളിലും പ്രായോഗിക അറിവും അനുഭവവും. പരമാവധി പ്രായം: 35 മൂല്യനിർണ്ണയ ഘട്ടത്തിൽ ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം ബിരുദധാരികളെ പരിഗണിക്കില്ല.

NB: അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യോഗ്യതാ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

KHRI Recruitment 2023 Salary Details

കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റ്: മാസം 35000 

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ: മാസം 75000

ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ (മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ്): മാസം 40,000

സ്‌കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ്: മാസം 20000

How to Apply KHRI Recruitment 2023?

➢ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2023 ഏപ്രിൽ 26ന് മുൻപ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം

➢ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന മുഴുവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം.

➢ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവഴി അപേക്ഷിക്കുക

➢ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക

➢ വിജ്ഞാപനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്.

Notification

Apply Now

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain