കേരള സ്പേസ് പാർക്കിൽ ജോലി നേടാം | അപേക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എസ് എം ഇകൾ, സ്പേസ് ടെക്ക് ഇന്നവേറ്റർമാർ തുടങ്ങിയവരെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരള സ്പേസ

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എസ് എം ഇകൾ, സ്പേസ് ടെക്ക് ഇന്നവേറ്റർമാർ തുടങ്ങിയവരെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരള സ്പേസ് പാർക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനായി യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൾ സെപ്റ്റംബർ 6 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും.

Vacancy Details

കേരള സ്പേസ് പാർക്ക് വിവിധ തസ്തികകളിലായി അഞ്ച് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

Post Age Limit
Chief Finance Officer 50 years
Manager (PMO/PRO) 44 years
Assistant Manager (Legal) 38 years
Assistant Manager (Admin) 38 years
Personal Secretary/Assistant 38 years

Educational Qualifications

Post Qualification
Chief Finance Officer Qualification  Associate Member of Institute of Chartered Accountants of India  PG in Business/Finance from a recognized University Experience  Minimum 05 years of experience within India in reputed firms/companies
Manager (PMO/PRO) Qualification  Post-Graduation in Business Administration from a recognized University with First Class. (Preference will be given to candidates with PG Diploma in Media) Experience  Minimum 8 years ‘of experience in Public Relations in Government Department/Institution or reputed companies.
Assistant Manager (Legal) Qualification  LLB from recognized University with Ist Class Degree. Experience  Minimum 2 years ‘of experience in handling legal matters in Government Department/Institution or reputed companies or law firms.
Assistant Manager (Admin) Qualification  MBA (HR) from recognized University with First Class. (Preference will be given to candidates with Diploma in Media) Experience  Minimum 2 years’ of experience in administrative functions in a Government Department/Institution or reputed companies
Personal Secretary/Assistant Qualification  Any Bachelor’s Degree from a recognized University. Experience  Minimum 2 years’ of experience in Government Department/ Institution or reputed companies. (Preference will be given to candidates with experience as Personal Assistant/Personal Secretary/Administrative Assistant)

Salary Details

Post Salary
Chief Finance Officer 77400-115200
Manager (PMO/PRO) 55350-101400
Assistant Manager (Legal) 39500-83000
Assistant Manager (Admin) 39500-83000
Personal Secretary/Assistant Rs. 25200

How to Apply?

✦ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. മുഴുവനായും വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക.
✦ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത്
✦ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 6വരെ ആയിരിക്കും
✦ അപേക്ഷകർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, പരിചയം, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും
✦ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇ-മെയിൽ ഐഡിയോ നൽകുക
✦ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ
✦ പൂർണമായ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain