നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ | ഇന്റർവ്യൂ സെപ്റ്റംബർ 7ന്

Unlock Your Career Potential with Nesto Hypermarket Jobs 2023 - Explore Exciting Opportunities and Apply Now

നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് മെഗാ ജോബ് ഫെയർ സെപ്റ്റംബർ 7 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ തൃശൂർ വെച്ചിട്ട് നടക്കും. ലൊക്കേഷൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മിനിമം എസ്എസ്എൽസി എങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ള പ്രവർത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം അവസരമുണ്ട്.

Vacancy Details

 • Store Manager
 • Category Manager 
 • Purchase Manager
 • Accountant
 • Accounts Associate
 • Category Supervisors
 • Cashier
 • Salesman
 • Customer service executive
 • Receiver
 • Graphic Designer
 • Video Editor
 • Inventory Executive
 • Electrician
 • Counter staff
 • Confectioner
 • Kubhoos Maker
 • Indian sweet Maker
 • Grill Maker
 • Tandoor Cook
 • Salad Maker
 • Juice Maker
 • Shawarma maker
 • Butcher
 • Fish Monger
 • Snacks Maker
 • Arabic sweet maker
 • Bakery Helper
 • Housekeeping supervisor
 • Security supervisor
 • Security Guards

ഇന്റർവ്യൂ ലൊക്കേഷൻ: Nesto Hypermarket - Thrissur Puzhakkal, Punkunnam, Thrissur.

Google Map Location

🕗 8 am to 8 pm

📞 +91 92 88 014 800,+91 77 36 638 777

📧 recruitment.india@nestogroup.com

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain