കേരളാ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (SI) വിജ്ഞാപനം | Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024

Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024: Armed Police Sub Inspector (Trainee) - Police (Armed Police Battalion) (Cat.No.575 & 576/2023),Sub Inspe
Sub Inspector Recruitment 2024

കേരള പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരള പോലീസ് ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് മികച്ച അവസരമാണ്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2024 ജനുവരി 31 വരെ ഓൺലൈനിലൂടെ സൗജന്യമായി അപേക്ഷിക്കാം. 

Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024 Notification Details

 • Board Name: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • Type of Job: Kerala Govt
 • Category Number: 572/2023
 • പോസ്റ്റ്: സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി)
 • ഒഴിവുകൾ: various
 • ലൊക്കേഷൻ: All Over Kerala
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി: 2024 ജനുവരി 1
 • അവസാന തിയതി: 2024 ജനുവരി 31

Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024 Vacancy Details

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേനയാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് അറിയാൻ സാധിക്കും.

Age Limit Details Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024

20 വയസ്സ് മുതൽ 31 വയസ്സ് വരെയാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1992 ജനുവരി രണ്ടിനും 2003 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

Educational Qualification for Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഗ്രി.

ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ

എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളവരും കുറഞ്ഞത് താഴെപ്പറയുന്ന ശാരീരിക അളവുകൾ ഉള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

⭗ ഉയരം: പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യഥാക്രമം 165.10 സെന്റീമീറ്റർ കുറയാതെ ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 160.02 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരവും 81.28 സെന്റീമീറ്റർ നെഞ്ചളവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വനിതകൾക്ക് 160 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരവും, വനിത SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 155 സെന്റീമീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

⭗ ആരോഗ്യവാനും മുട്ടുതട്ട്, പരന്ന പാദം, ഞരമ്പ് വീക്കം,വളഞ്ഞ കാലുകൾ, വൈകല്യമുള്ള കാലുകൾ, കേൾവിയിലും സംസാരത്തിലും ഉള്ള കുറവുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണം.

⭗ നെഞ്ചളവ് (പുരുഷന്): കുറഞ്ഞത് 81.28 സെന്റീമീറ്റർ, 5.08 സെന്റീമീറ്റർ വികാസവും.

⭗ കാഴ്ചശക്തി: ഓരോ കണ്ണിനും പൂർണമായി കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാഴ്ച സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണം.

Physical Details

പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ

താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 8 ഇനങ്ങളിൽ അഞ്ചണ്ണം വിജയിക്കുക.

ITEM Minimum Standard of Efficiency
100 Meters Run 14 Seconds
High Jump 132.20 cm
Long Jump 457.20 cm
Putting the Shot (7264 gm) 609.60 cm
Throwing the cricket ball 6096 cm
Rope climbing (Only hand) 365.8 cm
Pull ups or Chinning 8 times
1500 meter run 6 minutes 30 seconds

വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ

താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 9 ഇനങ്ങളിൽ അഞ്ചണ്ണം വിജയിക്കുക.

ITEM Minimum Standard of Efficiency
100 Meters Run 17 Seconds
High Jump 106 cm
Long Jump 305 cm
Putting the Shot (4000 gm) 400 cm
Throwing the cricket ball 1400 cm
200 Meters Run 36 Seconds
Pull ups or Chinning 8 times
Shuttle Race (4 X 25 m) 26 seconds
Skipping (One Minute) 80 times

Salary Details for Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ മാസം 45,600 രൂപ മുതൽ 95,600 രൂപ വരെ ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശമ്പളത്തിന് പുറമേ കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024 Selection Procedure

1. OMR പരീക്ഷ
2. ഫിസിക്കൽ
3. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്
4. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ
5. വ്യക്തിഗത ഇന്റർവ്യൂ 

How to Apply Kerala Police Sub Inspector Recruitment 2024?

യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവസാന തീയതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻതന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. 2024 ജനുവരി 31 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
 • പിഎസ്സി വഴി ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുക. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അതിനായി 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' എന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് '593/2023' എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുക.
 • 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക.
 • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം 'My Applications' എന്നാൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാണ്.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain