ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിച്ച് കേരള സ്പോർട്സ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ജോലി നേടാം

The Sports Kerala Foundation, the Government of Kerala Undertaking, invites applications for the appointment of various posts such as Assistant Engine
Sports Kerala Foundation Job Vacancyകേരള ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇമെയിൽ വഴി 2024 മാർച്ച് 14 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Vacancy Details

സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് 7 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തസ്തികയിലും വരുന്ന ഒഴിവുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) 03
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഡിസൈൻ) 01
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) 02
അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) 01

Age Limit Details

ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധി താഴെ നൽകുന്നു. മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) 58 വയസ്സ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഡിസൈൻ) 58 വയസ്സ്
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) 45 വയസ്സ്
അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) 35 വയസ്സ്

Educational Qualification

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം 5 വർഷത്തെ ഫീൽഡ് പരിചയം, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പരിചയം കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം/ PPP സ്ഥാപനമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് വിലയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പരിചയം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർബന്ധമാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയുണ്ടാകും OR സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം 10 വർഷത്തെ ഫീൽഡ് പരിചയം, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം/ PPP സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി പരിചയം വിലയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പരിചയം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിർബന്ധമാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷയുണ്ടാകും
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഡിസൈൻ) സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എം ടെക് 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം സ്പോർട്സ് ഘടനകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര സർക്കാർ / പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം/സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ STAAD/ETAB സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ പരിചയം നിർബന്ധമാണ്. അതിനു മുന്നോടിയായി പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും . OR സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം സ്പോർട്സ് ഘടനകളുടെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന / കേന്ദ്ര സർക്കാർ / പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം/സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ STAAD/ETAB സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ പരിചയം നിർബന്ധമാണ്. അതിനു മുന്നോടിയായി പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം 2 വർഷത്തെ പരിചയം PRICE സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് നിർബന്ധമാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും സ്‌പോർട്‌സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ടുകളിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം
അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. കുറഞ്ഞത് 1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം PRICE സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് നിർബന്ധമാണ്. പ്രായോഗിക പരീക്ഷ നടത്തും.

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) Rs. 44,020/-
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ (ഡിസൈൻ) Rs. 44,020/-
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) Rs. 32,560/-
അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) Rs. 21,175/-

How to Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് മുഴുവനായി വായിച്ച് യോഗ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുക. അപേക്ഷകൾ 2024 മാർച്ച് 31 വരെ സ്വീകരിക്കും. ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് careers.skf@gmail.com ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയക്കുക. അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക.

Post a Comment

© DAILY JOB. All rights reserved. Developed by Jago Desain